Radar

Skogsavverkning på gränsen för hållbarhet

Gammalt träd ersätts av ung planta.

Förra året avverkades rekordmycket skog, på gränsen för vad som är hållbart på lång sikt enligt Skogsstyrelsen. Vad gäller biologisk mångfald, är dagens avverkning redan för stor enligt Liselott Eriksson, skogsstrateg hos Naturvårdsverket.

Hela 96,6 miljoner kubikmeter skog avverkades under år 2021, rapporterar Skogsstyrelsen. Det är rekord, men också på gränsen för vad som myndigheten räknar som hållbart. Högsta  hållbara avverkningsvolym  för åren  2020 till 2029 ligger mellan 95 och 100 miljoner kubikmeter per år.

Jörgen Pettersson  arbetar med klimatfrågor på enheten för policy och analys hos Skogsstyrelsen. Han berättar att för enstaka år är det inget problem om avverkningen ligger på gränsen. Vad gäller just klimatmålet, går det inte att alls säga hur årets avverkning påverkar, eftersom koldioxidbalansen beräknas utifrån mätningar på olika platser under flera år.

– Det är ju inte heller så att allt det vi avverkar går direkt tillbaka till atmosfären,  utan kan delvis lagras i olika träprodukter ett tag, säger Jörgen Pettersson.

Så hur årets avverkning påverkar skogen som kolsänka är för tidigt att svara på.

–  Men skulle det ligga högt även långsiktigt, då kan det bli problem, säger Jörgen Pettersson.

Tillväxt och klimat krockar

Om tillväxten ökar, så påpekar Jörgen Pettersson att även avverkningen kan göra det. Men det kan i sin tur påverkas av klimatförändringen, enligt Liselott Eriksson, skogsstrateg hos Naturvårdsverket.

Liselott Eriksson, skogsstrateg hos Naturvårdsverket
Liselott Eriksson, skogsstrateg hos Naturvårdsverket. Foto: Naturvårdsverket.

Hon berättar att mer biologisk mångfald gör att skogen står emot bättre när ett varmare klimat  förändrar förutsättningarna.

– Vi måste tänka mer på resiliens, och hur skogen står emot till exempel bränder, torka, barkborre och rotröta som kommer att öka mycket med ett varmare klimat, säger Liselott Eriksson.

Problem redan nu

Redan nu finns problem med mångfald på mark som berörs av skogsbruket.  För när skogarna avverkas, så fälls ju äldre och därmed större träd.  Med de äldre träden försvinner biologisk mångfald av olika slag, som till exempel svamparna som lever i rotsystemet.

– Utifrån vårt uppdrag ska vi försöka utvärdera det vetenskapliga underlaget och då ser det ut som att vi inte klarar den biologiska mångfalden, säger hon.

Till det kommer att snabbväxande trädslag, som till exempel gran, drabbas svårt att såväl torka som skadedjur. Så det finns en inneboende konflikt mellan önskemålet att få mer timmer till trähus av klimatskäl, och behovet av ett skogsbruk som klarar klimatförändringen.

Men snart får förmodligen Skogsstyrelsen ändå ett uppdrag av regeringen  att utreda om det går öka tillväxten i den skog som kallas produktionsskog och som alltså förr eller senare ska avverkas.

– Utredningen får visa om det går att få till, säger Liselott Eriksson.

<br><strong>Rapport om gränsen </strong>

Gränsen för hur mycket skog som kan avverkas räknades ut av Skogsstyrelsen tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet inför en analys av skogen som presenterades år 2015. Analysen utgår från vad som händer på hela hundra år sikt, vad gäller tillgång på råvara, biologisk mångfald och klimateffekter. 

I år ska en ny analys presenteras. 

<br><strong>Sveaskog ska avverka mindre</strong>

Strax efter rapporten från Skogsstyrelsen om rekordavverkning i svensk skog, meddelar det statliga bolaget Sveaskog att det beslutat att minska avverkningen med en miljon kubikmeter jämfört med år 2018. Det görs bland annat med hänvisning till att bolaget vill låta träden bli lite äldre innan de avverkas, men också för att spara mer fjällnära skog och med hänsyn till rennäringen.  Företaget vill  vara ledande vad gäller hållbarhet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV