Radar

Nytt rekord för solelsproduktion i april

Juli 2021 var en rekordmånad för solelsproduktion i Sverige. Men i april i år slogs rekordet då el från solanläggningar till elnätet ökade med ytterligare fem procent.

Enligt ny statistik från Svenska kraftänät/Mimer slussades 127 GWh el in i elnätet under april månad.

Idag förs det ingen statistik över så kallad egenanvändning av den el som produceras i solcellsanläggningar. Men Statistiska Centralbyrån, SCB, har genom en schablonberäkning uppskattat mängden el som under månaden användes till eget bruk.

Enligt SCB ökade egenanvändningen med mer än hälften (54 procent) jämfört med juli 2021.

“Grafen visar hur mycket el som matas in på elnätet från svenska solelanläggningar (röda delen av staplarna), samt hur mycket som egenanvänds (SCB:s schablon, blåa delen av staplarna) för respektive månad
“Grafen visar hur mycket el som matas in på elnätet från svenska solelanläggningar (röda delen av staplarna), samt hur mycket som egenanvänds (SCB:s schablon, blåa delen av staplarna) för respektive månad.” Bild: Svensksolenergi.se

– Det är såklart roligt när de svenska solcellsanläggningarna producerar så mycket el vintertid. Det är ju annars vår Akilleshäl att solcellsanläggningar brukar ge väldigt lite el under vintermånaderna. Men ibland har man vädrets makter med sig, även i Sverige. Siffrorna visar också att det arbete som gjorts för att installera solcellsanläggningar på mark, fasader och tak i Sverige ger utdelning. Nu är anläggningarna i full gång och ger ny grön, närproducerad el. Underhållet är minimalt och inget bränsle behövs. Underbart roligt att se, säger Anna Werner, VD Svensk Solenergi.

Fakta om egenanvänd el:

Från Energimyndighetens hemsida:

“Det finns ingen definition av egenanvändning enligt lag men det är ett begrepp som är viktigt att känna till. Egenanvänd el är den el som produceras i en solcellsanläggning och som används av anläggningens ägare bakom elnätsbolagets debiteringsmätare och inte levereras ut på koncessionspliktigt nät. Att egenanvända elen från solcellsanläggningen leder till att du kan undvika de rörliga kostnaderna du annars skulle haft för den el du skulle köpt in från elnätet. Utöver elhandelspris inkluderar det även energiskatt, elcertifikatavgift, rörlig elöverföringsavgift och moms.”

Källa.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV