Radar

Tunga jordbruksmaskiner kan förstöra åkern 

En tung maskin kan trycka samman jorden under sig så att vatten, syre, rötter och maskar får det svårare att röra sig i jorden.

Allt tyngre jordbruksmaskiner är ett hot mot produktionen av livsmedel. De jorden de kör på trycks ihop, vilket orsakar skador för lång tid framåt, visar ny forskning.

Stora och effektiva maskiner har länge ökat produktionen inom jordbruket, men nu kan maskinerna ha börjat bli så stora att de istället förstör jordarna.
Det visar forskning som Thomas Keller från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) varit delaktig i och som just publicerats, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

De områden i världen som påverkas är Europa, Amerika och Australien, där stora maskiner  packar ihop matjorden de kör på, på ett sätt som skadar den och som försvårar odling.

– Det är mycket allvarligt att marken tar skada av lantbruksmaskinerna. Om den en gång har packats förblir den skadad under flera decennier. Det kan vara en av anledningarna till att skördarna inte längre ökar och att vi nu ser fler översvämningar än tidigare, säger Thomas Keller.

Vilka markfunktioner är det som påverkas?
– Ungefär 50 procent av jordens volym är tomrum och när marken packas hårdare blir volymen mindre. Porerna i jorden blir inte längre kontinuerliga, det blir som rör som det blir stopp i. Porerna transporterar både syre, vatten och koldioxid och kapaciteten att transportera minskar. Det påverkar de växter som växer där, säger Thomas Keller.

– Det andra som händer när marken blir mer kompakt är att en rot eller daggmask som ska ta sig igenom behöver ödsla mer energi. För rötter innebär det att de växer långsammare.

Har ökat mångdubbelt i vikt

Forskarna exemplifierar dagens tunga maskiner med att en skördetröska som på 50-talet kunde väga fyra ton idag kan väga 36 ton. Den ökade vikten har kompenserats genom att göra däcken bredare, vilket fördelar vikten på en större yta, men nu kan maskinerna ha blivit så stora att jorden i alla falla skadas.

Om tillverkarna kompenserar med större däck så har man varit medveten om problemet länge?
– Man har behövt ha större däck för att maskinerna inte ska sjunka ner i markytan, och man har inte haft så mycket fokus på det som händer längre ner i marken, på till exempel på en halv meters djup. Men tillverkarna har blivit mer medvetna om de här problemen.

I djupare markskikt påverkas också jordens förmåga att ta upp vatten, som är en viktig ekosystemtjänst. 
– Det kan leda till översvämningar. I packad mark kan det också bli syrebrist vilket gör att det  skapa lustgas, vilket är en växthusgas. Och om rötter inte växer lika bra, binds det ett mindre kolförråd i marken.

Stor del av odlingsbar mark hotad

Det är omkring en femtedel av den odlingsbara marken i världen som hotas av tunga maskiner, framför allt i Europa, i Nord- och Sydamerika samt i Australien. I Afrika och Asien används inte tunga maskiner på samma sätt.

Varför är skador på jorden svåra att åtgärda?

– Återhämtningen sker genom att marken blir blöt och torr om vartannat, eller fryser och tinar om vartannat och spricker upp. Biologisk aktivitet luckrar också upp jorden. Ju längre ner i marken sådana här processer sker desto långsammare går de. Markpackning går fort att orsaka – det kan ta några sekunder – men det kan ta decennier för marken att återhämta sig. Skador finns kvar upp till 30 år efter att en skada uppstått.

Någon begränsning av maskinernas vikt finns inte idag utöver vilka vilktbegränsningar som eventuellt finns på vägnätet.

– Tillverkare försöker bygga maskiner som har så låg markbelastning som möjligt, men större och tyngre maskiner har inte stoppas än och de är effektivare för jordbrukarna. Ett alternativ skulle kunna vara att använda en större mängd mindre maskiner än en stor, men jag vet inte om det passar för alla moment i jordbruket, säger Thomas Keller.

Är Sverige drabbat av markpackning?
– Gårdars storlek påverkar hur stora maskiner man behöver använda och i Europa har man generellt större maskiner i förhållande till gårdsstorleken. Det används stora och tunga maskiner också i Sverige. Vid betesupptagning används några av de största maskinerna i Sverige, de kan väga uppemot 60 ton när de är fullastade. Om man kör tunga maskiner på blöt jord ökar också risken för skador.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV