Radar

Sveriges kollektivtrafik nästan 100 procent icke fossil

95 procent av alla bussar i kollektivtrafiken drivs med el och icke fossila drivmedel. Detta enligt beräkningar från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

För elva år sedan drevs drygt en femtedel av den svenska bussflottan av så kallade “förnybara drivmedel” eller el. Sedan dess har det gått undan, och idag ligger motsvarande siffra på 95 procent.

Vidare rapporterar organisationen att “spårvagns- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och regional- och pendeltågstrafiken drivs så gott som helt med el”.

Energimyndigheten har analyserat den ekonomiska situationen för den förnybara fordonsflottan inom kollektivtrafiken i rapporten Utvärdering av skattereduktion för rena och höginblandade flytande biodrivmedel.

Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik, håller med om analysen. Enligt honom behöver regioner och kommuner nu direktfinansiering för att väga upp de ökade priserna på rena och höginblandade biodrivmedel. Han menar att kollektivtrafiken annars får “ökade behov av tillskott från regioner och kommuner, minskat utbud av kollektivtrafik, ökade biljettpriser eller återgång till fossil diesel”.

– Att minska utbudet eller höja biljettpriserna leder i förlängningen till minskat kollektivtrafikresande och överflyttning till bil med ökade klimatutsläpp som följd. Ökad skattefinansiering från regioner och kommuner innebär i praktiken att skattepengar som kunde använts till satsningar i vården eller för klimatinvesteringar i kollektivtrafiken i stället måste användas för att öka statens skatteintäkter, kommenterar Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik i ett pressmeddelande.

Men biodrivmedel har kritiserats hårt ideellt av både skogs- och naturskyddsföreningar. Bland annat så har Greenpeace släppt en rapport med namnet Bioenergi – återvändsgränden för svensk klimatpolitik, och Skydda Skogen vill se att alla subventioner för uttag av skogliga biobränslen avskaffas.

World Resource Institute släppte i höstas en rapport om bland annat dansk biogasproduktion. Enligt dagens ETC visar rapporten att produktionen är både ett stort slöseri ekonomiskt och utan klimatnytta. Inte heller är biogas är en ren energiform. All gasproduktion har stora utsläpp av metan som är en 4-199 gånger starkare växthusgas än koldioxid, det gäller både fossil gas och biogas.

Fakta: ökande kostnader i kollektivtrafiken

Källa: Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Priserna på biodrivmedel har ökat stort till följd av ökad efterfrågan och att priserna på förnybara drivmedel följer med upp när dieselpriserna stiger.
För de regionala kollektivtrafikmyndigheterna handlar det om ungefär 1–1,5 miljarder kr i ökade bränslekostnader för 2022 om priserna ligger kvar på en hög nivå året ut. Till detta kommer miljardförluster som beror på kraftigt minskade biljettintäkter under pandemin.
Jämfört med 2019 minskade biljettintäkterna 2021 med 7 miljarder enligt Svensk Kollektivtrafiks senaste prognos – miljardförluster som kommer att fortsätta under 2022.
Om de regionala kollektivtrafikmyndigheterna återgår till att köra bussarna på reduktionspliktig diesel beräknar organisationen att klimatutsläppen ökar med 250 000 ton under 2023. Detta skulle motsvara en ökning av utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med nästan 1,7 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV