Radar

Män undviker att söka vård för  psykisk ohälsa

Män söker vård för psykisk ohälsa mer sällan än kvinnor.

Attityder och kunskapsnivå spelar en viktig roll för om män får vård för psykisk ohälsa.Vården behöver aktivt söka upp de män som idag inte söker vård.

8 700 svar på enkäter ligger till kring för studien som gjorts av Göteborgs universitet.

Till exempel undersöktes vård av depression. Fyra av tio män med symptom på depression tyckte inte att de hade behov av vård. Bland kvinnor var det bara en av fyra som inte tyckte att de var i behov av vård.

Bland de som ansåg att de behövde vård var det fler män som inte sökte vård (36 procent) än kvinnor (26 procent).
Av de som sökt vård var det en något större andel av männen som var missnöjd med dem än bland kvinnor.

– Män verkar i högre grad möta hinder på flera nivåer, dels när de i lägre grad inser att de behöver vård, dels när de i lägre grad söker vård när de inser att de behöver den, och dels efteråt när de oftare tycker att de inte fått den vård de behövt. Eftersom män möter hinder längs alla steg i vårdsökningsprocessen är det många faller bort längs vägen och inte får vård som de behöver, säger Sara Blom vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, som gjort studien.

Bland män var det vanligare att män som inte studerat på högskolenivå och som inte visste så mycket om psykisk ohälsa sökte vård.

– Detta är problematiskt, eftersom det skulle kunna leda till mer allvarliga konsekvenser av psykisk ohälsa i de grupper som inte söker vård, som exempelvis alkoholproblem och självmord, säger Sara Blom.

Vården kan behöva arbeta uppsökande för att nå de män som inte söker vård, och avhandlingen efterfrågar också att vården tittar på hur ”maskulinitetsnormer” spelar in.