Radar

IPCC: Åtgärder måste vidtas nu

Världen måste agera nu för att undvika ett mycket varmare klimat.

Världen måste agera nu, om uppvärmningen av jorden ska stanna vid 1,5 grader. Det konstaterar FN:s internationella klimatpanel IPCC. Inom tre år måste utsläppen ha börjat minska. 

Det finns också tecken på att åtgärder vidtas, sade IPCCs rapport på måndagen.

Till exempel pekar man på att kostnaden för sol- och vind-energi och batterier har minskat med 85 procent sedan 2010 och fler lagar och regler har införts för att främja effektivt användande av energi, minska avskogning och snabbare utbyggnad av förnybara alternativ. Utsläppen ökar också långsammare idag än för tio år sedan.

Men det som måste göras måste göras nu, enligt IPCC.
– Det som behöver göras behöver göras i år, inte nästa år, den här veckan inte nästa vecka, idag, inte imorgon, sa IPCCs vice ordförande Jim Skea på måndagen.

Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson vid IPCC, kommenterade rapporten så här: 
– Den består av flera tusen sidor och redovisar möjliga åtgärder.
– Mycket har vi vetat tidigare men utmaningen har blivit större – fönstret när vi fortfarande kan göra något stängs väldigt snabbt nu, sa han.

Utsläpp måste minskas inom tre år

För att nå målet om 1,5 grads uppvärmning måste utsläppen av växthusgaser börja minska senast 2025 för sedan minska med 43 procent fram till 2030. Även utsläppen av metan måste minska.

Stora omställningar inom energisektorn kommer att bli nödvändiga fram till 2030 – fossila bränslen måste minska och elektrifieringen öka och användningen av energin måste bli effektivare.

Stora möjligheter finns också i att minska utsläppen i städer, genom att skapa kompaktare städer, med gång- och cykelavstånd, elektriska kommunikationsmedel och energislag utan utsläpp. Sådana möjligheter finns både i växande och nya städer, enligt IPCC. Växtbaserad diet kan också förbättra situationen.

Kompakta städer, med gång- och cykelavstånd och effektivt använd energi i både fordon och och bostäder, blir en viktig pusselbit för att begränsa klimatförändringarna
Kompakta städer, med gång- och cykelavstånd och effektivt använd energi i både fordon och och bostäder, blir en viktig pusselbit för att begränsa klimatförändringarna. På bilden Istanbul. Foto: Leif R Jansson/TT

Inom industrin pekar rapporten på att material måste användas effektivare än idag och återanvändas mer och minimera avfallet. För stål och byggnadsmaterial håller metoder med låga eller inga utsläpp på att bli kommersiella. Nya processer kombineras med bindandet av kol.

Också inom jordbruket, skogsbruket och inom annan markanvändning har stora minskningar av utsläppen potential att ske.

– Klimatförändringarna är resultatet av mer än ett århundrade av ohållbart utnyttjande av energi och land, livsstilar och konsumtionsmönster. Den här rapporten visar att vi genom att agera nu kan röra oss mot en rättvisare och hållbarare värld, sa IPCCs vice ordförande Jim Skea på måndagen.

Svenska perspektiv på rapporten

Även om utsläppen av växthusgaser har ökat med 12 procent sedan 2010 och nu är större än någonsin pekade Sara Almqvist, klimatanalytiker vid Naturvårdsverket på positiva tecken:

– Positivt är att 56 länder infört klimatlagar, däribland EU och Sverige, och många skärper sina regler.

Sverige har klimatmål, en klimatlag och det Klimatpolitiska rådet. 
24 länder i världen kan också visa på en oavbruten minskning av sina utsläpp under tio år. Det är främst EU-länder, men också USA som går ifrån kol och energieffektiviserar.
Till sist börjar tekniska lösningar kunna göra att industriers utsläpp utsläpp minskas mycket. Ett exempel är fossilfritt stål, där Sverige ligger långt framme, enligt Sara Almqvist.

Bland kommentarerna till rapporten konstaterar Svenska naturskyddsföreningen att verktygen för att minska utsläppen ”redan är kända och tillgängliga både på samhällsnivå och inom olika sektorer som energi och industri. Men omställningen till dem går för långsamt, ofta till följd av bristande politiskt ledarskap eller snedvridande ekonomiska styrmedel, såsom klimatskadliga subventioner”, skriver föreningen.

– Det är väldigt glädjande att utvecklingen av förnybar energi har gått fortare, i större skala och till lägre kostnad än tidigare förutspått, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

– Det kommer att krävas beteendeförändringar för mer hållbara val i vardagen. Det behövs politiska beslut för att främja förändrade konsumtions- och produktionsmönster.

Miljöforskningsinstitutet IVL, Svenska miljöinstitutet uppmärksammar bland annat byggsektorn i en kommentar – produktionen av byggmaterial, byggfasen och användningen av byggnader gör att byggnader 2019 stod för 21 procent av de globala växthusgasutsläppen. Effektiv design, konstruktion och användning blir viktigt liksom att begränsa efterfrågan på energi och material, standarder för energieffektivisering och marknadsinstrument, enligt institutet.

De verktyg vi känner till "måste skalas upp"

Vi står i ett vägskäl, konstaterade IPCCs ordförande Hoesung Lee på måndagen.

– Vi har verktygen och kunskapen om hur vi kan begränsa uppvärmningen. 
– Jag blir uppmuntrad av att klimatåtgärder vidtas i många länder. Det finns policys, regler och marknadsinstrument som vi ser är effektiva. Om de skalas upp och används bredare kan de leda till stora minskningar av utsläppen och stimulera innovation.

IPCCs rapport om hur klimatförändringen kan begränsas antogs av 195 länder. 18 000 studier ligger till grund för rapporten och författarna har tagit hänsyn till 60 000 kommentarer när texten tagits fram.

Lennart Spetz