Radar

Enklare att bygga strandnära – på vissa håll

Reglerna lättas för att bygga strandnära - åtminstone vid mindre sjöar och vattendrag på landsbygden.

Det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden. Efter långa och infekterade diskussioner lägger regeringen nu ett lagförslag på riksdagens bord.

Lättnader i strandskyddet var en av förutsättningarna för att Centerpartiet skulle släppa fram Magdalena Andersson (S) som statsminister i höstas.
Miljöpartiet, å sin sida, krävde att strandskyddet skulle skärpas i tätbebyggda områden där byggtrycket är högt. Och att allemansrätten skulle värnas, liksom djur- och växtliv.

Och när S, C och MP väl var överens hade Lagrådet invändningar. Men nu är propositionen beslutad och lämnad till riksdagen.

Enklare att bygga

– Det kommer att bli enklare att bygga strandnära på landsbygden och i små tätorter, samtidigt skärper vi strandskyddet där det är stor efterfrågan på mark. Och vi förtydligar skyddet för att kunna bevara växt- och djurliv, säger miljö- och klimatminister Annika Strandhäll.

Hon uppger att regeringen lyssnat på Lagrådets synpunkter och förtydligat förslaget. Till exempel är det nu klargjort att huvudregeln för små insjöar och smala vattendrag är att strandskyddet minskas från 100 till 25 meter.

Det ska bli lättare att få dispens eller upphäva det återstående strandskyddet vid sådana vatten, men förutsättningen är att det ändå finns fri passage till vattnet, för att säkerställa allemansrätten.

– Det blir bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter, det kommer att gynna småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden som i dag har lågt tryck på bebyggelse, säger Annika Strandhäll.

Skärpt skydd

Men det är inte överallt i landet där det finns gott om ledig mark vid vatten. Därför förstärks strandskyddet där trycket är hårt på nya bostäder eller fritidshus och där det redan är tätbebyggt.

– Det kommer att bidra till att det finns tillgängliga strandområden även i de större städerna och tätorterna, vilket vi ser som en absolut förutsättning både för friluftsliv och utövandet av allemansrätten, säger Strandhäll.

Strandhäll räknar med att riksdagen godkänner förslaget och att förändringarna kan börja gälla den1 juli.

– Det har varit en väldigt infekterad och långvarig diskussion i svensk politik och jag hoppas att vi med den här konstruktiva och pragmatiska överenskommelsen ska kunna lägga den här mer giftiga diskussionen till handlingarna, säger Strandhäll.

Nya regler för strandskyddet

Strandskyddsområdet minskas från 100 till 25 meter vid små insjöar upp till 1 hektar och smala vattendrag på högst 2 meter.
Det blir lättare att få dispens eller upphäva det återstående strandskyddet vid sådana vatten, under förutsättning att en zon för fri passage säkerställs. Den fria passagen syftar till att bevara goda möjligheter för friluftslivet och för djur- och växtlivet vid små sjöar och vattendrag.
Det lokala inflytandet ökar genom förslagen och det blir enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter. Lättnader av strandskyddet ska gälla i så kallade strandnära utvecklingsområden.
Strandskyddet förtydligas i områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet och förstärks i områden där bebyggelsetrycket är högt eller efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor.
Regeringen ska kunna meddela föreskrifter om att strandskydd inte ska gälla vid insjöar eller vattendrag som har anlagts eller restaurerats för vissa syften, bland annat för att genomföra klimatanpassningsåtgärder.
Strandskyddet finns för att säkra allemansrätten längs stränder och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet både i vatten och på land.
Källa: Regeringen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV