Radar

Tanzanias regering vill fördriva ursprungsbefolkning

Foto: Massajer är en delvis nomadisk ursprungsbefolkning vid gränsen mellan norra Tanzania och Kenya.

Efter öppna hot från Tanzanias regering befarar Massajledare att över 70 000 ursprungsinvånare och 200 000 boskapsdjur när som helst kan fördrivas från sina marker. Istället ska området användas till turism och trofejakt.

Vid flera tillfällen har Tanzanias ledare försökt fördriva Massajerna, landets ursprungsbefolkning. Samia Suluhu Hassan, Tanzanias nuvarande president, har planer på att ta deras landsområde i anspråk för bland annat turism och trofejakt. Detta enligt organisationen Avaaz som arbetar globalt med att lyfta miljö- och rättvisefrågor.

Människorättsorganisationerna IPRI och IWGIA redovisar i en ny rapport att över 70 000 människor i området Loliondo i Tanzania riskerar att vräkas från sina hem. Detta trots löften 2014 om att aldrig tvinga bort dem av landets dåvarande president.

Bild: Tanzania's President Samia Suluhu vid Elysee Palace inför ett möte med Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris, Monday, Feb
Bild: Tanzania's President Samia Suluhu vid Elysee Palace inför ett möte med Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris, Monday, Feb. 14, 2022. Foto: AP Photo/Michel Euler.

“Tuffa beslut” från regeringen

Den 11 januari 2022 sammankallades ledarna av massajsamhället i Loliondo till ett möte med regeringens regionala kommissionär John Mongella. Enligt honom planerar regeringen nu att ta “tuffa beslut” och kan när som helst under året komma att avlägsna massajfolket från sina marker.

– Även om detta kommer att vara smärtsamt för massajerna, citerades John Mongella i rapporten. 
Området är 1500 kvadratkilometer stort och ligger öster om Serengetis Nationalpark. Här lever idag drygt 200 000 boskapsdjur som spelar en stor roll för Massajernas samhälle och kultur.

Men massajledarna vägrade att skriva på deltagarlistan då de befarade att underskrifterna kan komma att användas som samtycke till regeringens planer. Det vägrade också att besöka den omtvistade marken tillsammans med regionkommissionärens följe.

Bild: En leopard vilar i Serengetis Nationalpark, väster om Arusha i norra Tanzania
Bild: En leopard vilar i Serengetis Nationalpark, väster om Arusha i norra Tanzania. Parken, som är den äldsta och mest populära i landet, är känd för sin årliga migration av miljontals gnuer, zebror och gaseller. Foto: AP Photo/Mosa'ab Elshamy.

Många försök till fördrivning

Den planerade tvångsförflyttningen är en fortsättning i en lång rad utdragna försök att rensa området för uthyrning till viltjaktsföretaget Otterlo Business Corporation (OBC) – som ägs av Dubais kungafamilj.

Enligt rapporten har massajernas nomadiska boskapsskötsel i området erkänts juridiskt.

“Alla försök till att vräka dem är olagliga, orättvisa och diskriminerande enligt nationell lagstiftning och de internationella skyldigheterna för mänskliga rättigheter och åtaganden från regeringen av Tanzania. Dessutom har massajerna hållbart skött sitt landskap vilket resulterat i rik biologisk mångfald – något som riskeras i samband med den planerade fördrivningen.”

Radar

Svenskar återvinner allt sämre

Återvinning av glas på en återvinningsstation.

Mängden förpackningar i Sverige har ökat med 30 procent sedan 2012. Samtidigt återvinner vi allt sämre. 

Mängden förpackningar av plast, kartong och papp har ökat med nära 30 procent sedan 2012, enligt uppgifter från de företag som tar sitt producentansvar för förpackningarna. Sannolikt är siffran än högre, skriver Naturvårdsverket.

Men återvinningen har inte ökat i samma takt, enligt myndighetens färska statistik. I år nås endast två av tio återvinningsmål, för konservburkar respektive aluminiumförpackningar. Året innan nåddes fyra mål.

– Målen finns där för att vi behöver återcirkulera resurser mer effektivt, både i Sverige och EU. Vi behöver minimera den totala mängden avfall och designa förpackningar så att de håller längre, återanvänds eller att materialet går att återvinna, säger Fredrik Khayati, handläggare på miljögifts- och analysenheten i ett pressmeddelande.

De förpackningar vi använder mest av är papp, kartong och wellpapp. Mängden förpackningar av dessa material användes motsvarande 60 kilo per person i fjol. 

Mest och minst återvunnet

• De förpackningsslag som materialåtervanns mest under 2022 var pantburkar och glas. 89 procent av pantburkarna som sattes på den svenska marknaden gick till materialåtervinning. Materialåtervinningsgraden för glas var 86 procent. 
• 78 procent av alla kartong- och pappersförpackningar återvanns.
• Lägst materialåtervinningsgrad, 35 procent, var det för plastpackningar.
Källa: Naturvårdsverket

Radar

Så kan Sveriges nästa nationalpark se ut

Bullerö är en av de större öarna i Nämdöskärgården.

Sveriges mest storslagna eller särpräglade naturområden har fått status nationalpark. I landet finns i dag 30 stycken, och nu finns förslaget för nummer 31 klart: Nämdöskärgården i Stockholms skärgård.

”Vida vyer över havet och en obruten horisont tillsammans med utsikten över den oexploaterade skärgårdens gytter av små och stora öar, kobbar och skär ger en känsla av frihet, rymd och storslagenhet. Här finns möjlighet att uppleva mörker och stjärnhimmel. Det finns platser där stillhet, lugn och ro råder.”

beskriver Naturvårdsverket några av Nämdöskärgårdens upplevelsevärden.

Skärgården längs den svenska Östersjökusten och vidare över till Finland är världens största sammanhängande skärgårdsområde. Nu föreslås en bit av detta område bli nationalpark, vilket är det starkaste skyddet ett naturområde kan få i Sverige. 

Oexploaterat

Beteckningen ses som en kvalitetsstämpel för naturupplevelser, med unik natur som är typisk för olika delar av Sverige. Enligt förslaget som kan göra Nämdöskärgården till nationalpark beskrivs området ha särskilda kvalitéer som större oexploaterat område som innefattar både mellan- och ytterskärgård.

– En nationalpark i Nämdöskärgården innebär att ett unikt skärgårdslandskap skyddas långsiktigt och att Sveriges nationalparker kommer att omfatta ett biologisk värdefullt område som representerar Stockholms skärgård och norra Östersjön, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Rödalger och blåstång hör till områdets typiska arter. Foto: Cinthia Tiberi Ljungqvist

Tusentals öar

Ytan är 31 900 hektar och består till 97 procent av hav. Nämdöskärgården ska bli den första nationalparken som representerar Sveriges del i Östersjön. Typiskt är stora grunda områden med havsvikar som hyser blåstångsbälten, rödalger och blåmusselbäddar.

Landarealen utgörs av ett tusental öar, kobbar och skär, som rymmer ängar med flertalet orkidéer och fjärilar som apollofjäril och fetörtsblåvinge. Det finns betesmarker och gamla gårdar och torp, liksom naturmålaren Bruno Liljefors tidigare ateljé och jaktstuga. Ytterskärgårdens karga klippor har ett särpräglat fågelliv, med arter som tordmule och höksångare.

Arbetet med att ta fram förslaget till ny nationalpark inleddes 2020 av Naturvårdsverket tillsammans med med Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. 

Nu är förslaget ute på remiss till och med 1 mars 2024. Därefter skickas ett slutgiltigt förslag till regeringen med en begäran om att nationalparken bildas. Planerad invigning är 2025.

Nämdöskärgården blir då Sveriges andra marina nationalpark. Den första är Kosterhavets nationalpark belägen i norra Bohuslän.

Skyddade, grunda vikar fungerar som viktiga lek- och uppväxtområden för fisk, samtidigt som de är känsliga för lokal påverkan från till exempel båtlivet. Foto: Länsstyrelsen Stockholms län

Nationalparkens syfte…

… är att ”bevara ett representativt och variationsrikt havs- och skärgårdslandskap i
Östersjön i väsentligen oförändrat skick”.

Syftet ska uppnås genom att:
• minimera negativ påverkan på områdets naturvärden och inte tillåta
exploaterande verksamhet
• införa nödvändiga regleringar för att bevara marina miljöer
• bedriva ändamålsenlig skötsel för att bevara och utveckla områdets
naturvärden
• genomföra ändamålsenliga åtgärder för att ge allmänheten tillgång till
nationalparkens natur- och upplevelsevärden

Källa: Naturvårdsverket