Radar

Spillvärme omvandlas till fjärrvärme för Skellefteåborna 

Med stöd av Klimatklivet ska spillvärme bli till fjärrvärme i Skellefteå.

Med stöd av Klimatklivet ska spillvärme från Bolidens smältverk omvandlas till fjärrvärme för skellefteåborna. 

Genom Klimatklivet, Naturvårdsverkets stöd till klimatinvesteringar, har Boliden Mineral AB och Skellefteå Kraft AB beviljats ett bidrag på 125 miljoner kronor. Pengarna ska gå till investeringar för att omvandla spillvärme från Boliden Rönnskärs smältverk till fjärrvärme i Skellefteås fjärrvärmenät.

Totalt beräknas investeringen spara 26.000 ton koldioxid i utsläpp, framförallt genom att Skellefteå Kraft kommer kunna sluta bränna torv.  

– Nu när man tar tillvara spillvärmen så finns inte behovet att elda med torv, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet på Naturvårdsverket. 

Kräver stora investeringar 

Enligt Carl Mikael Strauss finns det ofta spillvärme inom industrin som inte är lönsam att ta tillvara på, men med ekonomiskt stöd kan en energieffektivisering bli intressant för berörda parter – de som har spillvärme och de som har ett behov av värme.

I flera orter där det finns stora industrier som producerar överskottsvärme har man haft utredningar under många år men ännu inte kommit vidare, förklarar Carl Mikael Strauss.

– Ibland är det inte så enkelt som att bara ta värme från det ena stället till det andra. Det kan röra sig om komplexa system som ska byggas ihop och som kräver stora investeringar. Det låter enkelt att den ena parten har ett energiöverskott och att den andra har ett behov, men att få till kopplingen däremellan är inte alltid jätteenkelt har vi förstått, säger han. 

En annan förutsättning för att en investering ska vara lönsam är att behovet av spillvärme finns hyfsat nära industrin för att få till de tekniska möjligheterna.

– Sverige är lite speciellt på det sättet att det är så glest. Samtidigt har Sverige ett väl utbyggt fjärrvärmesystem som gör det möjligt att ta tillvara på spillvärme, säger Carl Mikael Strauss. 

Hur Sverige står sig i relation till andra länder vad gäller att ta vara på spillvärme kan inte Carl Mikael Strauss svara på. Men han tror att de kan vara enklare att ta tillvara på spillvärme i länder där det inte är lika glest.

Vill se fler samarbeten

Naturvårdsverket har genom Klimatklivet tidigare gett stöd till liknande samarbeten och det finns flera liknande samarbeten på gång. 

– Vi har några åtgärder på gång, men vi vet inte hur de kommer landa än.
Enligt Naturvårdsverket ökar samarbeten mellan industri och kraftbolag möjligheterna till energieffektivisering och minskade klimatutsläpp. Naturvårdsverket vill se fler sådana ansökningar till Klimatklivet. 

– Det handlar om att få ihop aktörerna, de som har behov på fjärrvärmesidan med dem som har ett överskott. Där är vi gärna med och bidrar så att det blir ekonomiskt intressant för dem som ska investera, säger Carl Mikael Strauss. 

Enligt Dagens Industri motsvarar spillvärmen från Bolidens smältverk 100.000 megawattimmar, vilket motsvarar mängden energi som går åt till att exempelvis värma 5.000 villor om året. 

Spillvärmen är tänkt att kunna levereras i Skellefteås fjärrvärmesystem från och med 2024. 

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen.
Spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning och bättre hälsa är andra önskade effekter av Klimatklivet. 
Stöd kan sökas av alla förutom privatpersoner, till exempel företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.
Man kan få stöd för konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.
Under 2022 finns totalt 2,7 miljarder att söka från Klimatklivet. Sista ansökningsomgången är i september.  
Källa: Naturvårdsverket.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV