Radar

Så ökar ekologisk odling den biologiska mångfalden bäst

Naturbetesmark är en miljö som är viktig för biologisk mångfald.

Ekologiska odlingar ger större biologisk mångfald i form av antal växtarter. Forskning visar nu var det kan göras mest effektivt.

Det visar sig att ekologisk odling bidrar mest till den biologiska mångfalden i områden där konventionell odling är som mest lönsam och där det finns få naturliga livsmiljöer kvar.

– Ekologisk odling bidrar mer till den biologiska mångfalden på platser där det sedan tidigare finns relativt få arter, säger William Sidemo Holm, utredare vid AgriFood och doktor i miljövetenskap vid Lunds universitet ett pressmeddelande.

Så ekologisk odling behöver göras mer ekonomisk för bönderna eftersom den ekologiska odlingen minskar skördarna, och den effekten blir som störst i landskap där den konventionella odlingen producerar mycket.

Olika ersättning på olika platser

Ersättningens storlek skulle till exempel behöva bero på hur produktivt det konventionella jordbruket är idag på en plats. Det sker inte idag.

– Det leder till att få odlar ekologiskt i mer produktiva områden där konventionell odling är jämförelsevis lönsamt, säger William Sidemo Holm.

Samtidigt är det just i dessa områden som ekologisk odling kan göra störst nytta.

Bland annat beror det på att mängden naturbetesmarker ofta är låg. Naturbetesmark är ängs- och betesmarker som är de allra mest artrika och som därigenom bidrar stort till den biologiska mångfalden i sitt närområde. De har betats eller slagits under lång tid, har aldrig gödslats och inga andra produktionshöjande åtgärder har använts. För att den biologiska mångfalden ska finnas kvar de måste fortsätta betas på samma sätt som tidigare.

– Vår studie visar behovet av att utforma styrmedel som gör det gynnsamt för lantbrukare i landskap med få naturbetesmarker att odla ekologiskt.

Bevarandet av dagens naturbetesmarker är också mycket viktigt.
 
För att på ett kostnadseffektivt sätt öka den biologiska mångfalden är det också viktigt att ekologiska odlingar är utspridda geografiskt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV