Radar

Ohållbart många kemiska ämnen i miljön

350 000 olika kemikalier sprids idag i naturen.

När forskare för första gången kunnat bedöma var jordens gräns för nya kemiska substanser och plaster går, visar det sig att gränsen för vad som är hållbart redan har passerats.

Till den här kategorin ämnen hör mikroplaster, bekämpningsmedel, industriella kemikalier samt läkemedel och antibiotika.

Bara under 2000-talet har produktionen av plaster i världen ökat med mer än 79 procent, enligt forskarna.

– Det har skett en 50-faldig ökning av produktionen av kemikalier sedan 1950. Den beräknas tredubblas igen till 2050, säger medförfattaren Patricia Villarubia-Gómez vid Stockholm Resilience Centre i ett pressmeddelende. 

Att den planetära gränsen anses ha passerats beror på att produktionen och utsläppen av nya kemiska substanser är så stora att myndigheter och forskare inte hinner bedöma vilka risker de medför. Den nya forskningen visar dock att det medför globala risker.

Allt fler gränser passeras

Första gången forskning om de planetära gränserna publicerades var 2009 och en uppdatering gjordes 2015. 

2015 konstaterades att fyra av de nio gränserna hade överskridits: Klimatförändring, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning samt förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor. 
Då gick utsläppen av kemiska substanser och plast ännu inte att beräkna.

Som LFT tidigare berättat sa Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och professor i jordsystemforskning vid universitetet i Potsdam samt chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning, redan i december att forskningen pekar mot att ytterligare två planetära gränser har passerats. Den ena gäller alltså de kemiska substanserna.  

– Vi rör oss fortfarande i en oroväckande riktning. Allt fokus är på klimat-boundarien, men i verkligheten har vi gått för långt i biologisk mångfald, överutnyttjandet av färskvatten, överutnyttjandet av fosfor och kväve och att vi har en markutarmning, sa Johan Rockström till Sveriges radio.

Miljön destabiliseras

Om dessa gränser överskrids riskerar de att förlora sin förmåga att buffra och dämpa klimatstörningen, enligt Johan Rockström, som nämner Amazonas regnskog, de tempererade skogarna och jordarna, haven, våtmarkerna och permafrosten som  viktiga för att förhållandena på jorden ska vara stabila.
När en gräns, eller tröskel, passerats kan det destabilisera de komplexa sambanden mellan mark, hav, atmosfär, inlandsisar, biologisk mångfald och människor, enligt Stockholm resilience center.

Nu säger forskarna bakom studien att det krävs snabba och kraftigt minskade utsläpp av kemiska substanser. Det behövs också övervakning och fler riskanalyser. Då kan det gå att vända utvecklingen så att utsläppen åter ryms inom planetens hållbara gräns.

– Vissa av dessa föroreningar hittas globalt, från Arktis till Antarktis och kan vara mycket svårnedbrytbara. Vi har överväldigande bevis på negativ inverkan på jordens system, säger säger medförfattaren Carney Almroth vid Göteborgs universitet.

350 000 olika kemikalier 

Resultaten har publicerats i tidskriften Environmental Science and Technology och visar att det idag finns 350 000 olika kemikalier skapade av människan på världsmarknaden.
Effekterna av dessa i miljön är inte utredda.

Plast innehåller över 10 000 kemikalier och när de bryts ner bildas nya kombinationer av material. 

Vi behöver komma fram till ett tak för produktionen och utsläppen, enligt Carney Almroth:
– Hastigheten med vilken dessa föroreningar sprids i miljön överskrider med stor marginal olika länders kapacitet att bedöma de globala och regionala riskerna, och än mer möjligheterna att kontrollera potentiella problem, säger hon.

– Och att ställa om till en cirkulär ekonomi är viktigt. Det innebär att byta ut material och produkter så att de kan återanvändas och inte blir avfall, designa kemikalier och produkter så att de går att återvinna, och en mycket bättre övervakning av kemikalier.

De planetära gränserna

De nio planetära gränserna ”identifierar nio globala processer relaterade till förändringar i miljön som drivs på av mänsklig aktivitet. Forskningen visar att dessa nio processer reglerar hela jordsystemets stabilitet och resiliens – de reglerar det samspel mellan mark, hav, atmosfär och biologisk mångfald som tillsammans skapar de förutsättningar på Jorden som våra samhällen är beroende av”, enligt Stockholm resilience center.
De nio gränserna är:
1. Klimatförändring
2. Förlust av biologisk mångfald
3. Ozonskiktets uttunning i stratosfären
4. Havsförsurning
5. Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler)
6. Förändrad markanvändning (till exempel avskogning)
7. Färskvattenanvändning
8. Aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer)
9. Nya kemiska substanser (”novel entities”: till exempel organiska föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och mikroplaster).
Källa: Stockholms resilience center

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.