Radar

Rasism en del av barns vardag: “Helt oacceptabelt”

Många barn och unga upplever en hård rasistisk jargong i framför allt skolan, det framgår i en ny rapport som Barnombudsmannen tagit fram.

Barnombudsmannen har tagit fram en ny rapport på uppdrag av regeringen. I den framgår det att rasism är en del av barn och ungas vardag. Nu föreslår Barnombudsmannen åtgärder. 

Regeringen gav Barnombudsmannen i uppdrag att ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism. I uppdraget ingick att inhämta erfarenheter från barn och unga själva och från aktörer inom civilsamhället, det berättar Anna Engstrand, press- och opinionsansvarig på Barnombudsmannen.

– I uppdraget ingick också att titta på hur barns och ungas livsvillkor påverkas av rasism samt hur barns och ungas utsatthet för rasism kan motverkas och förhindras. Syftet är att få en samlad bild av hur rasismen mot barn och unga tar sig uttryck och i vilka sammanhang det sker, skriver Anna Engstrand i ett mail till LFT.

Befintlig forskning visar att rasism ger sig uttryck på olika sätt såsom osynliggörande, misstänkliggörande, verbala trakasserier, hot och våld. Studier visar även att barn och unga utsätts för rasism av både vuxna och barn, samt att många upplever en hård rasistisk jargong i framför allt skolan.

"Helt oacceptabelt" 

Det behövs mer kunskap, förebyggande åtgärder och krafttag på alla nivåer i samhället för att motverka att barn och unga utsätts för rasism, menar Elisabeth Dahlin, barnombudsman. 

– Barnkonventionen är lag och enligt artikel två i konventionen får inget barn diskrimineras. Att barn diskrimineras och utsätts för rasism är helt oacceptabelt, säger Elisabeth Dahlin i ett pressmeddelande.

I samband med rapporten har 73 barn i åldrarna 12–18 år intervjuats. I intervjuerna framgår bland annat att barnen anser att vuxna har en viktig roll i att både skydda och stärka barnen. Det framgår även att det finns ett stort behov av att kontinuerligt få prata om rasism, inte bara när något har hänt. Enligt rapporten behöver vuxna, i synnerhet skolpersonal och föräldrar, lära sig mer om rasism för att kunna prata om det i skolan och hemma.

– Många av barnen vi träffat anser att de inte har tillgång till samma rättigheter som andra barn. De vill bli sedda, lyssnade till och tagna på allvar. De säger också att de vill prata med vuxna om rasism, då är det dags att göra det. Barn som utsätts för rasism möter stora hinder för sin utveckling, hälsa och framtidsmöjligheter. Inget barn ska utsättas för rasism, säger Elisabeth Dahlin, i ett pressmeddelande.

Föreslår åtgärder

Barnombudsmannen föreslår fem övergripande åtgärder för att motverka barn och ungas utsatthet för rasism.

Systematiskt arbete som involverar samhällets olika verksamheter såsom kommuner och skolor, samt ett arbete som involverar barn i allt från kartläggning till utvärdering av åtgärder. Ett gemensamt språk och gemensam problembild för att kunna genomföra långsiktiga åtgärder, metodstöd och verktyg för att kunna arbeta systematiskt med åtgärder i praktiken, stärkt demokrati- och värdegrundsarbete i skolor och förskolor för att stärka barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda, samt utvärderingar för att få mer kunskap om vilken effekt olika metoder, arbetssätt och enskilda insatser har.

Rapporten har nu överlämnats till regeringen som ansvarar för att ta arbetet vidare.

Fakta om Barnombudsmannen: 

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet och arbetar för barns rättigheter.
Myndighetens uppdrag är att driva på och bevaka efterlevnaden av FN:s konvention om barnets rättigheter.
Barnombudsmannen företräder barns och ungas intressen och uppmärksammar brister i tillämpningen av barnkonventionen.
Barnombudsmannen föreslår förändringar i lagar och förordningar för att Sverige bättre ska tillgodose barns rättigheter.
Källa: Barnombudsmannen – Sveriges barnrättsmyndighet

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.