Radar

Kritik mot evakuering från Afghanistan

Efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan är det många tusen människor som behövt evakueras från landet.

Evakueringen av afghaner med koppling till Sverige är avslutad, men en asylrättsjurist är kritisk till att minst ett 50-tal personer fortfarande är kvar i Afghanistan.

Så sent som härom veckan evakuerades 280 personer från Afghanistan och enligt UD är insatsen därmed avslutad. Men ett 50-tal personer ska finnas kvar i landet. Dessa säger sig UD inte ha fått kontakt med, eller så har de inte kunnat ta sig till de uppsamlingsplatser som funnits.

En av de som inte evakuerats är Ali Reza, som egentligen heter någonting annat, och vars fall granskats av tidningen Syre. Han har som regeringstjänsteman samarbetat med Sverige och andra EU-länder i många år, bland annat i samband med deportationer mellan Sverige och Afghanistan.
Vid evakueringarna i slutet av sommaren var han fyra gånger vid flygplatsen men blev inte insläppt på grund av att Svenska ambassaden inte hade satt upp honom på listan över de som skulle evakueras.

Ali Reza har sedan dess fängslats och förhörts och lever i dag gömd. Hans psykiska och fysiska hälsa blir sämre.

"Evakueringen ett misslyckande"

Asylrättsjuristen Almina Imamovic och Bertil Kågedal, professor emeritus vid Linköpings universitet och pensionerad överläkare, har engagerat sig i fallet. I somras fick de veta att Ali Reza fanns med på UD:s lista, men senare fanns han alltså inte längre med. Någon förklaring har de inte kunnat få.

Almina Imamovic och Bertil Kågedal riktar skarp kritik mot evakueringarna.

– De svenska evakueringarna från Afghanistan har varit ett totalt misslyckande, säger Bertil Kågedal, till tidningen Syre.

– När evakueringarna pågick i stor skala var han vid norra entrén på flygplatsen i Kabul fyra gånger men stoppades från att komma in av amerikansk militär.

Almina Imamovic och Bertil Kågedal slussas nu mellan olika myndigheter utan att få några tydliga svar om vad som ska hända Ali Reza.

– När man får svar från svenska ambassaden är det ett standardsvar om att evakueringarna inte har upphört. Ambassaden hänvisar till UNHCR och UD, Migrationsverket hänvisar till UD. Och så håller det på, säger Bertil Kågedal.

De har svårt att få svar på vilken myndighet som gör vad, och det går inte att få någon inblick i hur Sverige arbetar praktiskt.

UD kommenterar inte enskilda fall

UD vill inte kommentera enskilda fall, men säger att Sverige inte evakuerade fler än 1 100 personer i somras därför att evakueringarna genomfördes under extremt svåra förhållanden.

– Vi hade ambitionen att evakuera ännu fler svenskar, personer från civilsamhället och Försvarsmaktens tidigare lokalanställda. Att fler inte kunde evakueras berodde bland annat på att talibanerna stoppade afghanska medborgare som vi hade lyckats få ända fram till flygplatsen, enligt presstjänsten.

Men Almina Imamovic är frågande till att Ali Reza inte hjälps till Sverige.

– Om inte Ali Reza evakueras på grund av sitt arbete för att hjälpa Sverige att genomföra deportationer – vem ska då kvalificera sig för att evakueras?

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.