Radar

Unik dom: Barnkonventionen hindrar utmätning av bostad

Högsta domstolen har fattat en unik dom med hänvisning till barnkonventionen.

I veckan kom en dom i Högsta domstolen som för första gången hänvisar till barnkonvention i syfte att häva en utmätning av en bostadsfastighet där barn bor.

Domen rör en bostadsfastighet som Kronofogdemyndigheten utmätt för betalning av skulder. Enligt lagen får en bostadsfastighet utmätas, men det krävs att utmätningen är försvarlig.

Då detta fall rör en bostadsfastighet där den skuldsatte bor tillsammans med sina sex barn, varav några barn har särskilda behov, bestämde Högsta domstolen att pröva om utmätningen var förenlig med barnens rättigheter enligt FN:s barnkonvention, som år 2020 blev svensk lag.

– I konventionen sägs att barnets bästa ska ha särskild betydelse när lagar tillämpas och detta måste man därför ta hänsyn till när man tillämpar den bestämmelse i utsökningsbalken som säger att en utmätning ska vara ”försvarlig”, skriver Dag Mattsson, justitieråd Högsta domstolen, i ett mail till LFT.

"Domen ska skapa praxis hos kronofogden och andra domstolar" säger Dag Mattsson, justitieråd Högsta domstolen
"Domen ska skapa praxis hos kronofogden och andra domstolar" säger Dag Mattsson, justitieråd Högsta domstolen. Foto: Högsta domstolen

Utmätningen hävdes då Högsta domstolen konstaterade att en utmätning av bostaden inte var försvarlig om man vägde barnens intresse av att inte ryckas upp från sin hemmiljö mot borgenärernas, i detta fall kronofogden, intresse av att utnyttja fastighetens ekonomiska värde.

Skapar praxis

Rädda Barnen kommenterade omgående domen och anser att domen tydligt visar vikten av att på allvar utreda vad som är barnets bästa i beslut som rör barn, och att barnets behov av trygghet och stabilitet ska väga tungt. Rädda Barnen skriver också att de hoppas att domen får det genomslag den ska ha i kommande fall när en bostad eventuellt ska utmätas.

Dag Mattsson konstaterar att HD:s avgöranden ska vara vägledande och i princip följas i liknande fall, domen ska skapa praxis hos kronofogden och andra domstolar, menar han.

– Det är svårt att uttala sig om det kommer att ”bli svårare” att utmäta fastigheter där barn bor men i domen är det tydligt att kronofogden måste utreda och bedöma konsekvenserna för barn innan det sker en utmätning, skriver Dag Mattsson som menar att barnens intresse blivit mer konkret och i någon mån starkare sedan barnkonventionen blev en del av  svensk rätt. 
 

Barn kan vräkas - trots barnkonventionen

I domen skrivs en del om vilka omständigheter som har betydelse vid en avvägning inför en eventuell utmätning av en bostad där barn bor. Bland annat står följande:

“Vid bedömningen av om det är försvarligt att utmäta en fastighet där ett barn bor ska barnets eget intresse av skydd för sin hemmiljö vägas mot intresset av att kunna utnyttja det ekonomiska värde som ligger i fastigheten för att tillgodose borgenären”.

I detta fall hävdar HD att det inte skulle vara värt att utmäta fastigheten för det begränsade överskott som en försäljning beräknades ge borgenären. Det ekonomiska värdet i fastigheten vägs in och en rättslig prövning kan i ett annat fall leda till att barnets intressen ändå måste vika.

– En avvägning mot borgenärernas intressen ska alltid göras. Om borgenärens intresse av en utmätning är tillräckligt starkt kan det medföra att fastigheten kan utmätas trots att detta får negativa konsekvenser för barn som bor där, utmätningen kan då ändå anses vara försvarlig, skriver Dag Mattsson.

I detta fall gäller domen endast utmätning av en fastighet, inte för hyresförhållande eller bostadsrätter. Av den anledningen kan inte Dag Mattsson uttala sig närmare om vilken betydelse domen kan få för annat än just utmätning av fastigheter.

– En del av det som sägs i domen är dock ganska generellt till exempel om kronofogdens utredningsskyldighet. Men omständigheterna och lagstiftningen är annorlunda för hyresrätter och bostadsrätter, så det går inte att bestämt säga i vad mån domen får betydelse utanför fastighetsområdet, skriver Dag Mattsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV