Radar

Avverkning i skyddsvärt reservat kritiseras

Bild från Hedlandet, vid vandringsleden där Sveaskog planerar att avverka.

Sveaskog planerar att avverka skog viktig för både den biologiska mångfalden och för friluftslivet i Hedlandets naturreservat i Eskilstuna.  Organisationen Skydda Skogen och Sörmlands Skogsgrupp har hittat flera rödlistade arter i skogarna och är kritiska.

När Sveaskog köpte naturreservatet skrevs det in i skötselplanen att de får avverka och bedriva produktivt skogsbruk, säger Kristina Bäck, boende i Eskilstuna och engagerad i föreningen Skydda Skogen.

– Fram tills idag har man redan avverkat väldigt mycket skog i reservatet och om man tittar på en karta med avverkningsplaner så ser man att de ska avverka nästan hela reservatet, säger Kristina Bäck.

Sveaskog är certifierade av Forest stewardship counsil (FSC), vilket innebär att de ska bedriva ett hållbart skogsbruk. Bland annat ska träden som avverkas inte komma från skogar med höga naturvärden. Skydda skogen har därför skickat in ett klagomål till FSC, för att påtala att avverkningen strider mot certifieringens principer.

Kristina Bäck är engagerad i Skydda skogen och har varit med och skrivit klagomålet till FSC angående Sveaskogs avverkningsplaner i reservatet Hedlandet
Kristina Bäck är engagerad i Skydda skogen och har varit med och skrivit klagomålet till FSC angående Sveaskogs avverkningsplaner i reservatet Hedlandet. Foto: Privat

30 rödlistade arter

Under hösten har Skydda Skogen och Sörmlands skogsgrupp i Naturskyddsföreningen inventerat skogarna. Där har man hittat uppåt trettio rödlistade arter.

– Om de avverkar den här skogen med de här arterna har de brutit mot artskyddsförordningen som säger att man inte ska förstöra livsmiljöer och växtplatser för olika rödlistade och hotade arter.

Spelande tjäder som sen blev överkörd på Hedlandet
Spelande tjäder som sen blev överkörd på Hedlandet. Dess livsmiljö försvinner när all skog avverkas. Foto: Michael Lander

Klagomålet riktar sig mot de skogar som man inventerat, där man vet att det finns arter som inte tål avverkning. I planerna finns också mark som ska avverkas “med förstärkt hänsyn”.

– Men även om inte lika många träd avverkas där så görs det fortfarande med stora maskiner som kör sönder marken, säger Kristina Bäck.

– Rödlistade arter som talltita, spillkråka och järpe finns i den här skogen, även den rödlistade orkidén knärot och andra orkidéer samt den ovanliga gröna sköldmossan. Deras livsmiljöer kommer förstöras om de avverkar eller ens gallrar i den här skogen.

Rödgul trumpetsvamp, en signalart som indikerar höga naturvärden
Rödgul trumpetsvamp, en signalart som indikerar höga naturvärden. I avverkningsplanerade skogen på Hedlandet, Foto: Kristina Bäck

Viktigt för friluftslivet

Utöver att de avverkingsplanerade skogarna innehåller höga naturvärden är de dessutom väldigt populära för sina vandringsleder, vindskydd och natursköna vyer. Det som finns kvar att avverka är de allra finaste skogarna, menar Kristina Bäck.

Förhoppningen med klagomålet är att Sveaskogs skötselplan för naturreservatet rivs upp och skrivs om så att man inte får bedriva skogsbruk i reservatet.

– Nu får det ta stopp, de har redan avverkat stora mängder skog överallt i reservatet. I skogarna som finns kvar vill folk vandra, fiska, plocka svamp och bär, orientera. Att avverka dessa skogar blir ett hårt slag mot både den biologiska mångfalden och friluftslivet.

Sveaskog svarar

Rödlistade arter är något Sveaskog tar hänsyn till inför en eventuell skogsavverkning menar Babs Stuiver, Hållbarhetsansvarig på Sveaskog.

– Innan vi går vidare med att avverka skog, oavsett syfte, så gör vi en uppdaterad naturvärdesbedömning, men just nu har vi inga aktiva åtgärder planerade och har därför inte kommit till det steget, säger Babs Stuiver som understryker att skogspartier med produktionsmål kan komma att ändras till naturvårdsmål. 

Babs Stuiver, Hållbarhetsansvarig på Sveaskog
Babs Stuiver, Hållbarhetsansvarig på Sveaskog. Foto: Sveaskog 

Babs Stuiver ser positivt på inventeringen som föreningarna har gjort och menar att det är bra underlag för Sveaskog inför framtida bedömningar. 

Skydda Skogen och Sörmlands Skogsgrupp har inte fått någon återkoppling från FSC eller certifieringsbolagen som ansvarar för certifieringen.

Texten har uppdaterats med ett svar från Sveaskog.

Fakta om FSC

FSC är en internationell organisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Sveaskog, statens skogsbolag, är FSC-certifierade och därmed skyldiga att följa FSC:s principer.
Skydda Skogen och Sörmlands skogsgrupp menar att om Sveaskog avverkar skog med höga naturvärden så bryter de mot artskyddsförordningen, vilket i sin tur skulle kunna innebära att de bryter mot FSC:s princip ett.
Princip 1: Lagefterlevnad
Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser.
Källa: FSC Sverige

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV