Radar

Utredare vill se bättre samordning av vården

Samsjuklighetsutredningen lägger stort fokus på missbruksproblematik.

Utred kriminaliseringen av narkotika för eget bruk. Gör ansvarsfördelningen mellan vård och socialtjänst tydligare. Det är några av förslagen i en ny utredning för att samhället bättre ska kunna hjälpa de värst utsatta.

Personer som lider av samsjuklighet – till exempel både psykisk ohälsa och missbruksproblematik – riskerar i dag att falla mellan stolarna, eftersom det är oklart vilka delar av ansvaret som ska axlas av vård och socialtjänst.

– Man söker på en psykiatrisk akutmottagning och hänvisas till beroendemottagningen. Man kommer till socialtjänsten och hänvisas tillbaka till hälso- och sjukvården. Det blir ett bollande fram och tillbaka för människor i väldigt utsatta situationer, säger Anders Printz, som på torsdagen presenterade ett delbetänkande av samsjuklighetsutredningen.

Det är ovan beskrivna karusell som utredningen syftar att komma till rätta med. En rad åtgärder föreslås, bland annat att regionerna får huvudansvaret för all typ av vård och behandling, oavsett om det gäller psykiatri eller beroendevård.
– Man ska kunna ge alla typer av behandlingsinsatser inom samma organisation, säger Anders Printz.

Förtydligat ansvar

Socialtjänsten föreslås få fortsatt och förtydligat ansvar för uppsökande och förebyggande insatser som social trygghet, anhörigstöd samt insatser till barn och unga.

Anders Printz uppskattar att ungefär hälften av dem som har ett skadligt beroende lider av samsjuklighet, vilket motsvarar ungefär 250 000 människor. Vissa av dem dras med så pass svåra problem att samhällsapparaten – till och med efter de reformer som föreslås i utredningen – inte väntas kunna klara av att hjälpa dem. Därför anser utredningen att kommuner och regioner också ska vara skyldiga att bedriva en samordnad stödverksamhet.

Utreda kriminalisering

Utredningen föreslår också en rad skademinimerande insatser som obligatorisk sprutbytesverksamhet med fokus på att främja psykisk och fysik hälsa. Printz vill också se program mot stigmatisering och ökat brukarinflytande, som Socialstyrelsen ska ta fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

– Vi gör också bedömningen att kriminalisering av narkotikabruk behöver ses över. Skälet är att Svensk förening för beroendemedicin anser det och vi ställer oss bakom det, säger Anders Printz till TT.

Den svåra utsattheten för personer med samsjuklighet i Sverige har länge varit omtalad. Men frågan aktualiserades ytterligare 2018 då SVT:s ”Uppdrag granskning” sände ett reportage om Sanne – en ung kvinna som på grund av sina psykiska besvär och missbruksproblematik – slussades mellan olika instanser i landsting och kommun utan att någon åtog sig huvudansvaret. Det fick ett enhälligt socialutskott att uppmana regeringen att utreda lagstiftningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV