Radar

Omfördelning av covidvaccin kan förhindra upp till en miljon dödsfall

En man vårdas på en intensivvårdsavdelning i Jemen.

Samtidigt som flera höginkomstländer har ett överskott av vaccindoser råder det fortfarande stor brist på covidvaccin i fattigare länder. En omfördelning skulle kunna rädda närmare en miljon liv fram till mitten av 2022 visar en rapport som analysföretaget Airfinity har gjort för Läkare Utan Gränser.

– Den nuvarande vaccinfördelningen är inte bara orättvis och oetisk, den riskerar även att förlänga pandemin och slå tillbaka på oss alla. Så länge pandemin forsätter ökar risken att det uppstår nya, mer aggressiva mutationer som kommer sprida sig globalt, säger Sanna Gustafsson, rådgivare som följer vaccinfrågan för Läkare Utan Gränser i Sverige, i ett pressmeddelande. 

Det land som toppar den föga smickrande listan över antal överskottsdoser är USA. Där räknar man med att landet har ett överskott på närmare en halv miljon doser, efter vaccination av den vuxna befolkningen över 16 år, samt en tredje dos till riskgrupper. Men även i Sverige har vi ett överskott på 11 miljon doser, alltså mer än dubbelt så många som ingår i befolkningen. 

Samtidigt finns det länder som Jemen där bara 0,16 procent av befolkningen har fått två vaccindoser. I många afrikanska länder som Somalia, Nigeria, Sudan och Demokratiska republiken Kongo är det också färre än 5 procent av befolkningen som har fått två doser. 

– Jag och mina kollegor är inte vaccinerade. Vi fortsätter ändå att vårda covidpatienter trots att det är väldigt riskabelt. Det snabbaste sättet att rädda liv nu är att höginkomstländer slutar hamstra doser och genast omfördelar överskottet till låg- och medelinkomstländer, säger läkaren Ayman Alsabry, som arbetar för Läkare Utan Gränser i Jemen i pressmeddelandet. 

I början av pandemin lanserade WHO Covax, en fördelningsmekanism som skulle säkerställa att även de fattigare länderna skulle få ta del av vaccinen. Men målet om att få en jämn spridning av vaccinen över världen är fortfarande långt ifrån att uppfyllas. 

Ytterligare ett problem är att runt 247 miljoner av de överskottsdoser som EU- och G7-länderna har köpt in kan hinna gå ut i datum innan året är slut. 

Läkare utan gränser har startat en namninsamling för att öka den globala tillgången till vaccin. De argumenterar också för att läkemedelsbolag måste dela med sig av vaccinteknologin till tillverkare i fattigare länder och att rika länder bör stötta förslaget inom Världshandelsorganisationen WTO om att frångå patent på vaccin.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.