Radar

Turistverksamhet i Muonio sameby: ”De ska inte ta en pinne till”

Kalhygge efter kalhygge brer ut sig i Muonio sameby.

Turistnäringen i Muonio sameby stödjer kraven om att statens skogsbolag Sveaskog omedelbart upphör med avverkning av skog i området: “De ska inte ta en pinne till” säger Lasse Malmström. 

– Fransmännen som kommer som turister tittar på ett kalhygge och säger: Chernobyl? De tror att det varit en naturkatastrof, säger Lasse Malmström, han är lokalbo och bedriver turistverksamheten Rajamaa i Muonio sameby sedan 37 år tillbaka.

– Att gå ut från turistnäringen och tala om skogsmissbruket är som att kacka i eget bo, men det räcker inte att knyta näven i byxan, vi måste också aktivt lyfta frågan, säger Lasse Malmström.

Lasse Malmström vittnar om sönderplöjda stigar, upprivna leder och kalhyggen som når ända fram till folks hus.

– Så länge det var ett kalhygge här och ett kalhygge där, då gick det att lida igenom det, men som det är nu på framförallt statens mark, du kan inte ens gå en dagsvandring längre, allt är kalhugget och sönderplöjt, säger Lasse Malmström.

Inte ett enda arbetstillfälle

Lasse Malmström är också kritisk till att skogsnäringen, till skillnad från turistnäringen, inte sysselsätter människor i området.

– När det ska avverkas kör det traktorförare från södra Finland eller Estland. Skogsnäringen ger inte ett enda arbetstillfälle och har ingen påverkan på landsbygdspolitiken, säger Lasse Malmström.

Turistnäringen drabbas negativt av skogsavverkningen, men Lasse Malmström är noga med att understryka att det primära för honom är miljöfrågan och landsbygdsbefolkningens livsmiljö. Han berättar att hans företag Rajamaa är aktiva i skogsdebatten av främst tre anledningar. Den första och enligt honom minsta delen i debatten är frågan om den egna turistverksamheten, den andra anledningen är den rent miljömässiga, globalt och nationellt.

– Den tredje anledningen är vår livsmiljö, vi har valt att bo i glesbygden av en anledning, inte är det karriär, arbetsmarknad eller offentlig service som lockar, det är för att vi vill bo i skogen och den här miljön försvinner, snart bor vi i ett enda stort kalhygge, säger Lasse Malmström.

Vad ställer ni för krav till Sveaskog? 

–De ska inte ta en pinne till, det måste bli slut med kalavverkningar och man måste återgå till ett miljövänligt skogsbruk och inte plöja sönder marken, säger Lasse Malmström.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.