Radar

Närmare 12 000 kvinnor inte trygga med förlossningsvården

Enkät om graviditet och förlossning visar att majoriteten är nöjd med svensk förlossningsvård men också närmare 12 000 kvinnor som inte är det.

De flesta, nio av tio, kvinnor är nöjda med vården vid graviditet och förlossning. Det visar en enkät från Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Men närmare 12 000 kvinnor är det inte. LFT frågar Eva Estling på SKR vad som behövs för att skapa en vård där även dessa kvinnor känner sig trygga.

I en enkät från SKR (Sveriges kommuner och regioner) som gick ut till 90 000 kvinnor och som besvarades av 54 000 uppger 9 av 10 kvinnor att de har känt sig trygga och bemötta med respekt och värdighet i mödrahälsovården och på förlossningen. Ett glädjande resultat enligt Eva Estling, samordnare på SKR för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård.

– Det är första gången som vi genomför graviditetsenkäten och den går ut till 900 – 1000 kvinnor varje dag, det är häftigt, säger Eva Estling.

Men siffrorna innebär också att var tionde kvinna, det vill säga cirka 12 000 kvinnor i Sverige, inte har känt sig trygga och respekterade och bemötta med värdighet. Något som i forskning har visat sig ha betydelse för bland annat förlossningsdepression, amning och anknytning.

Vad har du för tankar om att var tionde kvinna inte känner sig trygg och bemött med respekt och värdighet under graviditet och förlossning?

– Jag tänker att de rösterna är oerhört viktiga och vi vill ta reda på vad som finns att förbättra. En av tio kvinnor är för mycket och en enkät är en enkät tills man börjar jobba med resultaten.

Regionerna ska göra förändringarna

Enkäten är en del i en nationell satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård som startade 2015 och som därefter har utökats successivt. Själva enkäten har nu genomförts för första gången med syfte att ge blivande och nyblivna mammor en möjlighet att påverka vården.

Målet i slutänden är att skapa en trygg vård genom hela vårdkedjan före, under och efter graviditeten. Men enligt Eva Estling är det inte SKR utan regionerna som ska genomföra de konkreta förändringar som eventuellt behövs utifrån enkätens resultat.

– Det är angeläget att regionerna tar tillvara på kvinnornas syn på sina förlossningar och eftervården. Vi är inte i hamn men vi har konkreta mätbara mål för att jobba systematiskt med frågan och stöttar regionerna.

Regionernas ansvar att förbättra

Vad har ni för strategi för att de andra, närmare 12 000 kvinnorna också ska kunna känna sig trygga?

– Det handlar mycket om att stärka eftervården tror jag och nu kommer också fler kvinnor på eftervårdsbesök än tidigare. Vissa regioner bokar in efterbesöket redan på bb, vissa ringer upp alla kvinnor efteråt och vissa regioner har bussar som man åker ut i och träffar kvinnor på plats, säger Eva Estling och tillägger:

– Vi har inget nollvärde men satsningarna har gett resultat, vi har sett att förlossningsupplevelsen har förbättrats sedan satsningen startade. Vi ser att andelen allvarliga bristningar har minskat och att fler kvinnor kommer på eftervårdsbesök.

20 procent inte nöjda med amningsstöd

Närmare 40 000 av alla som fått enkäten, som har översatts på sex olika språk, har inte besvarat den. SKR ska nu titta på urvalet och representationen för att försöka ta reda på orsaker till bortfallet.

I enkäten ställdes också frågor om amning och det visade sig att 20 procent inte var nöjda med det amningsstöd de hade fått. Dessutom syntes konsekvenser av pandemin, exempelvis att partnerns delaktighet har blivit begränsad på olika sätt. Dessutom uppger enbart 60 procent av kvinnorna att informationen om tiden efter födseln och återhämtning varit tillräcklig.

– Jag tycker att vi har en bra förlossningsvård som kan bli ännu bättre, säger Eva Estling.

Hur ser du på  konkreta frågor om exempelvis platsbrist på förlossningar och barnmorskebristen och hur de ska lösas?

– Frågan om förlossningsplatser går jag inte in i eftersom det är regionernas sak. Men kvinnor får ju plats på förlossningarna, och i storstadsregionerna är det ju inte så långt emellan de olika klinikerna, säger Eva Estling.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV