Radar

Sexsomni – diagnosen som ansvarsbefriar

Efter att ha diagnosticerats med den ovanliga sömnstörningen sexsomni frikändes en tidigare våldtäktsdömd man.

2018 fälldes mannen för våldtäkt både i tingsrätt och hovrätt. Nu har han friats efter att ha diagnosticerats med den ovanliga sömnstörningen sexsomni. Den friande domen förvånade Jerker Hetta, sömnexpert som var sakkunnig i fallet.

Efter den fällande domen i tingsrätten, kom mannen på att han gått i sömnen flera gånger och begärde en utredning som ledde till diagnosticering av sexsomni, en ovanlig sömnstörning där den sjuke kan genomföra sexuella handlingar, på sig själv eller andra. Beteendet sker i djupsömn utan att personen minns händelsen efteråt.

Det finns sparsamt med forskning om sexsomni, men flera studier konstaterar att tillståndet finns. Enligt en granskning i SR (2016) fanns det 2015 globalt sett bara 53 fall av medicinskt bekräftad sexsomni som publicerats i forskningssammanhang.

På senare år har tillståndet åberopats i flera rättsfall i Sverige men officiell statistik hos exempelvis BRÅ saknas. Kammaråklagare Shahrzad Rahimi, vid utvecklingscentrum Göteborg, som bedriver metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden säger:

– Det är inte jättevanligt men förekommer då och då,  jag har ingen statistik men jag skulle säga att jag ser det några gånger per år.

Hur kommer det sig att en person kan bli frikänd trots att brottet och skuldfrågan bevisats?

– Man måste alltid bedöma den misstänktes uppsåt. Om man ser det som bevisat att personen är skyldig till gärningen men inte har haft uppsåt och inte har varit medveten vid gärningen är det svårt att döma, säger hon.

Domen lämnar frågetecken

Den våldtagna kvinnans målsägandebiträde Mardin Pakas säger att målet med den nu frikände mannnen är ovanligt av flera anledningar, dels för att han beviljades resning och att det sedan blev återförvisning (se fotnot). Men även för att sömnstörningen i sig är ovanlig. Mardin Pakas beskriver att den långdragna processen varit svår för hennes klient.

– Hon är besviken på domen men samtidigt uttrycker hon någon typ av lättnad över att domstolen ändå bedömt henne som trovärdig och inte ifrågasatt hennes uppgifter, säger Mardin Pakas, som menar att domen lämnar frågetecken.

– Jag ställer mig frågande till två saker. Dels att invändningen kommer sent, dels att den här diagnosen bygger i princip på vad patienten säger till läkaren. Det gör att jag starkt tvivlar på att han begick gärningen i sömnen, säger hon.

På senare år har tillståndet sexsomni åberopats i flera rättsfall i Sverige men officiell statistik hos exempelvis BRÅ saknas
På senare år har tillståndet sexsomni åberopats i flera rättsfall i Sverige men officiell statistik hos exempelvis BRÅ saknas. Foto: Jessica Gow/TT

Läkaren Sven Svedmyr vid sömnenheten på Sahlgrenska universitets-sjukhuset, arbetar med diagnosticering och behandling av sexsomni. Enligt domen i det beskrivna fallet, var det Sven Svedmyr som diagnosticerade den frikände mannen. Svedmyr beskriver att diagnosticering av sexsomni sker i flera steg men att den främst bygger på patientens egna berättelse. Under intervjun betonar han att man alltid träffar patienten åtminstone ett par gånger, ofta fler, varav ett av samtalen är längre. Ibland kan något av samtalen ske på telefon eller videolänk.

Enligt Svedmyr har man på sömnenheten där han arbetar, internt pratat om att fallen av sexsomni verkar bli fler, kanske för att fler börjar våga prata om det.

–  Det vanligaste är att det händer inom familjen, att sambon eller frun påtalar att något hänt. En del vågar knappt sova i samma rum efteråt. Det är mycket skam i detta, säger Sven Svedmyr.

Information om att det är en diagnos och att det dessutom finns fungerande behandling att få gör att de flesta, enligt Sven Svedmyr, känner lättnad när de väl sökt hjälp. Genom att få diagnos och behandling kan patienten må bättre samtidigt som risken att de utsätter någon annan för sexualbrott minskar.

Vi backar tillbaka till fallet med den frikände mannen, som alltså dömts för våldtäkt i två instanser men sedan frikänts efter diagnosticeringen av sexsomni. I domen står att läsa:

”XXXX kom till enheten efter en egenremiss och det har genomförts en sömnutredning. Sven (Svedmyr) har träffat XXXX vid ett tillfälle och då tagit anamnes.”

Den nu frikände mannen fick sin sexsomnidiagnos vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Den nu frikände mannen fick sin sexsomnidiagnos vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Foto: Jonas Dagson/TT 

I domen står det att du enbart träffade patienten vid ett tillfälle, stämmer det?

– Ja absolut, det som står i domen stämmer. Det var nog snarare att jag, på grund av sjukdom, jobbade hemifrån, det kan ha varit så, jag minns inte. Det stämmer att jag träffade honom på plats en gång.

Enligt Svedmyr görs arbetet av olika skäl, bland annat på grund av covid, via videosamtal istället för på plats. Men detta utgör inte något problem för diagnosticeringen menar Svedmyr:

– Jag tror att man får samma känsla vid ett videosamtal. Sedan behövs det ganska mycket om man ska lyckas lura med sånt här, sådant som bara vi experter känner till.

Är det möjligt  för en patient att luras vid ett sådant här samtal?

– Det är tänkbart att luras även om jag hoppas att folk inte är så beräknande, säger Sven Svedmyr.

En annan del av diagnosticeringen, särskilt vid rättsfall beskriver Sven Svedmyr, är en så kallad polysomnografi (se faktaruta). Det är en undersökning som görs på plats på sjukhuset under videoövervakning.

Har det i fallet med den frikände mannen genomförts en polysomnografi?

– Vi brukar försöka göra de här mätningarna men vi har tyvärr haft dåligt med personal och inte kunnat genomföra dem. Ibland har vi helt enkelt inte kunna göra de här mätningarna, säger Sven Svedmyr och beskriver att diagnosticeringen i detta särskilda fall gjordes genom ett grundligt samtal kring patientens hela grundhistoria och ett samtal via videolänk efter en mätning av sömnkvaliteten, som patienten gjorde hemma.

– Jag är säker på diagnosen sexsomni, det är så pass typiskt så det är inget konstigt.

Alkoholpåverkan anses utesluta diagnosen

Men sexsomni är ovanligt och det finns en faktor, som av många anses utesluta diagnosen: Uttalad alkoholpåverkan. Det berättar en av Sveriges experter på sexsomni, professor emeritus Jerker Hetta, som även hördes som sakkunnig i fallet med den frikände mannen. I domen står det:

”De tre och ytterligare en skolkompis var på en studentpub på torsdagskvällen den 9 februari 2017 och drack öl.  De fortsatte sedan till Ölstugan Tullen på Avenyn. Där drack de mer alkohol och alla blev mer eller mindre berusade.”

Enligt Göran Kecklund är det praxis att diagnosen sexsomni inte ställs när alkohol finns med i bilden
Enligt Göran Kecklund är det praxis att diagnosen sexsomni inte ställs när alkohol finns med i bilden. Foto: Annika Byrde

Ytterligare en sakkunnig; Ludger Grote, som liksom Sven Svedmyr arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset, avgav ett uttalande i fallet, på begäran av den frikände mannen. Enligt domen har han inte själv träffat mannen utan bygger sitt uttalande på skriftligt material som han fått av mannens försvarare. Ludger Grote menar att alkohol inte i sig förhindrar sexsomni, men i hans uttalande i domen står det:

”Det som kan tala mot sexsomni i detta fall är den låga frekvensen av beteendet hos XXX. Dessutom gör alkoholintaget det mer svårbedömt. Det är främst diagnosen parasomni och ärftligheten talar för att det varit fråga om sexsomni”  
  

Sammanfattningsvis står det i domen:

”Alkoholpåverkan kan vara en tillräcklig förklaring. Hans (Jerker Hettas) slutsats i sakkunnig utlåtandet är att det finns otillräcklig evidens för sexsomni i det aktuella fallet och att alkoholpåverkan är tillräcklig för att förklara beteende. 
Han och Ludger Grote  har nog samma uppfattning om de bakomliggande processerna, men de är främst  oense om alkoholpåverkans betydelse. ”

En annan faktor som, enligt Jerker Hetta, är av avgörande betydelse för att fastställa om det rör sig om sexsomni är hur patienten betett sig vid uppvaknandet efter incidenten.

– Uppvaknandet är speciellt, man är förvirrad ett tag och lika förvånad själv som den som har upptäckt beteendet. Det är rätt svårt att fejka det, säger Jerker Hetta.

Ingen av de personer, inte heller mannen själv, som, i domen, beskriver händelseförloppet anger att den frikände mannen uppvisat någon förvirring när han vaknade på morgonen efter händelsen.

Många obesvarade frågor om sexsomni

LFT kontaktar Göran Kecklund, som är ordförande i Svensk Förening för sömnforskning och medicin för att försöka klargöra läget. Kecklund är själv inte expert på sexsomni  men har grundkunskaper i ämnet och skriver följande kommentar till LFT:

”Sexsomni är en mycket kontroversiell diagnos och många sömnforskare är kritiska till hur den används, exemplevis för att fria män som åtalats för att ha begått sexuella övergrepp/våldtäkt. Huvudproblemet med diagnosen när det gäller sexuella övergrepp är att det är mycket svårt att bevisa att det handlar om sexsomni och inte är en våldtäkt. Om alkohol finns med i bilden är praxis att det inte handlar om sexsomni, såvida inte personen redan har en sådan diagnos. Diagnosen sexsomni är extremt ovanlig och det finns många obesvarade frågor. ”

Den frikände mannens ombud, Magnus Clausson, säger att de är nöjda med domen och att hans klient är lättad och glad över att processen är slut och att han blev frikänd.

Har din klient en plan för att undvika att samma situation inträffar igen?

– Det förutsätter jag, nu vet han ju om sin diagnos, det gjorde han inte då och nu när han är medveten om sin diagnos är det ju en annan sak, men vi har inte pratat om det, säger Magnus Clausson.

För Jerker Hetta däremot kom domslutet som något av en överraskning:

– Jag menade att man inte kunde styrka diagnosen i det här ärendet och jag var förvånad över domen. Jag hade invändningar och pekade på beskrivningen av händelseförloppet, säger Jerker Hetta.

Behöver kvinnor förhålla sig till det här framöver?

– Det är en risk att gå och lägga sig i samma säng, det är väl lite moraliserande, men likafullt har det väl en innebörd. Att gå hem med någon en lördagkväll innebär en viss risk.

Hur säker är diagnosticeringen av sexsomni?

– Vi läkare är ju inte ovana vid att diagnoser är ett arbetsverktyg och det finns alltid skäl att titta på dem. Man kan känna en viss osäkerhet och det kan finnas skäl att ompröva, säger Jerker Hetta.

Fotnot: Återförvisning är när en högre instans, exempelvis en hovrätt beslutar att skicka tillbaka ett mål till den lägre instansen, tingsrätten, för ny prövning, ofta på grund av att tingsrätten inte prövat någon omständighet som hovrätten anser vara av betydelse.

Sexsomni

Sexsomni är en typ av sömnstörning som faller under parasomni, vilket är en samlingsbeteckning för olika sömnstörningar  och onormala tillstånd i samband med sömn.

Sexsomni sker i den djupa sömnen.

Sexsomni kan behandlas med läkemedlet Iktorevil.

Diagnosticering av sexsomni:

Anamnesupptagning, det vill säga ett grundligt samtal med patienten med genomgång av det aktuella tillståndet och av faktorer som kan ha betydelse för diagnosticering, exempelvis ärftlighet och sömngångarbeteende i barndomen

Polysomnografi, mäter bland annat EEG, ögonrörelser (EOG) och muskelspänning i skelettmuskulatur (yt-EMG). Mätningen kan användas för att objektivt bedöma förekomst av sömn och sömndjup under registreringstiden. Mätningen sker under videoövervakning men chansen att hitta sömngång vid polysomnografin är låg. Om undersökningen inte visar något ligger patientens berättelse liksom även vittnen som kan bekräfta incidenter av sömngång, till grund för diagnosticering.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV