Radar

Sexåringar blir de nya förstaklassarna

Regeringens särskilda utredare Eva Durhan överlämnar utredning om en tioårig grundskola till utbildningsminister Anna Ekström vid en presskonferens i Rosenbad på måndagen.

Hej då förskoleklassen, om ett antal år ska du och dina sexåringar bli en del av grundskolan. 2026 föreslås den första kullen sexåriga förstaklassare börja.

Det handlar, mycket kort, om att grundskolan ska bli tioårig. Utredaren Eva Durhan lämnade på måndagen ett förslag till utbildningsminister Anna Ekström (S) om hur detta ska förberedas och gå till.

Sexåringar har redan i dag skolplikt eftersom förskoleklassen är obligatorisk. Men förskoleklassen är sin egen skolform och inte en del av grundskolan. Det har visat sig ha sina brister, påpekade Anna Ekström på en pressträff.

– Det var tänkt att förskoleklassen skulle vara en brygga mellan förskolan och grundskolan, men inte minst Skolinspektionens granskningar visar att det finns risk för att det snarare blir upphackat. En annan nackdel är att barnen riskerar att få byta personal, först mellan förskola och förskoleklass och sedan mellan förskoleklass och dagens årskurs ett, säger hon.

Det finns heller inga uttalade kunskapskrav på barnen i förskoleklassen och de har färre timmar i skolan än vad lågstadieeleverna har.

Leken blir kvar

Enligt den nya modellen blir förskoleklassen årskurs ett i grundskolan, och lågstadiet blir alltså fyraårigt. Därmed får sexåringarna samma rätt till strukturerad undervisning, modersmål, utvecklingssamtal och särskilt stöd som grundskolebarnen.

Att göra grundskolan tioårig kräver dock en hel del förberedelser. Timplanen för lågstadiet måste utökas och undervisningen för sexåringarna anpassas efter deras behov av lek. Eva Durhans förslag är att eleverna i nya årskurs 1 får en garanterad undervisningstid på tre timmar per skoldag.

– Men det är inte meningen att sexåringarna ska sitta still i tre timmar varje dag. Vi betonar vikten av att leken blir kvar och att man har en varierad undervisning, säger Eva Durhan.

Fortbildning

En viktig fråga är vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som undervisar sexåringarna. Utredningen föreslår att lärare som i dag är behöriga för undervisning på lågstadiet även ska vara behörig för att undervisa de nya förstaklassarna.

Men omkring hälften av de som i dag arbetar i förskoleklass är förskollärare och de är inte behöriga att undervisa i nya lågstadiet, enligt förslaget. För att bli det krävs fortbildning i tidig läs- och skrivinlärning och grundläggande matematikundervisning.

– Fortbildningen måste kunna bedrivas på distans i en takt som passar lärarna. De ska inte behöva ta ledigt en hel termin, säger Eva Durhan.

Förhoppningen är att en tioårig grundskola ska leda till att fler elever lämnar grundskolan med godkända betyg.

– Därför måste vi ha en pågående uppföljning. Får till exempel förskollärarna den fortbildning de ska ha? Vi måste också följa upp att eleverna i behov av särskilt stöd får det tidigare än i dag. Det skulle vara en indikation på att reformen lyckats, säger Eva Durhan.

2026 föreslås den första kullen sexåringar börja i vad som blir den nya grundskolan.

En tioårig grundskola

Grundskolan och grundsärskolan kommer att ha tio årskurser, som indelas i lågstadium (årskurs 1–4), mellanstadium (5–7) och högstadium (8–10).

Även barnen i specialskolan och sameskolan ska börja årskurs ett vid sex års ålder.

Lärarbehörighet: Förskollärare behöver fortbildning för att bli behörig att undervisa i nya årskurs 1 och 2. Övergångsbestämmelser ska gälla.

Kostnaden för tidigare skolstart blir 231 miljoner kronor per år, utöver fortbildningskostnader.

Källa: SOU 2021:33, En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV