Radar

Mer pengar för att rädda hotade bin 

Bina behöver bli fler för att kunna bidra till pollineringen.

En tredjedel av Sveriges drygt 300 arter av humlor och bin är hotade. Nu skjuter regeringen till mer pengar för att satsa på att rädda de utrotningshotade bina. 

Naturvårdsverket har beslutat att fördela ytterligare medel till pågående projekt med åtgärder för hotade vildbin. Det rör sig om 11,9 miljoner kronor mer än tidigare beslutat för år 2021.

Pengarna ska användas för att bygga vidare på projekt som startade förra året och inom områden som fortfarande har förutsättningar för att skapa fungerande livsmiljöer för en mångfald av vilda pollinerare.

– Ett viktigt mål är att knyta samman spridda förekomster av sand och blomrikedom till ett sammanhängande nätverk av miljöer, en så kallad grön infrastruktur, där arterna lätt kan hitta föda, säger Maria Widemo, enhetschef på Artenheten, Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. 

Brist på sandiga miljöer

Av Sveriges drygt 300 arter av humlor och bin är en tredjedel hotade. De behöver bli fler för att kunna bidra till pollineringen. Idag råder det brist på sandiga miljöer där vilda bin kan anlägga bon och blomrika miljöer där de kan få mat, samt ett landskap där mat- och boplatser ligger tillräckligt nära varandra.

Viktiga åtgärder inom projekten kommer att vara till exempel grävning för att skapa sandblottor, röjning av igenväxning, slåtter, stängsling för att kunna återinföra bete, samt sådd och utplantering av nektar- och pollenrika växter.

De län som kommer att få bidrag för fortsatta och utökade insatser är: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Västra Götaland och Östergötland.