Radar

De har drabbats värst av svår covid-19

Trafiklärare är den yrkesgrupp som löper störst risk för att drabbas av svår covid-19, visar en studie.

Yrkesgrupper som arbetar nära andra människor löper störst risk för att drabbas av svår covid-19, visar en studie. Högt upp på listan finns läkare, fysioterapeuter och fritidsledare – men ingen kommer ens i närheten av trafiklärarna.

Körskolornas trafiklärare drar nitlotten under coronapandemin. Yrket går inte att utföra på distans, det är omöjligt att hålla armslängds avstånd till personen som undervisas – och den gemensamma luftvolymen begränsas av bilarnas utformning.

– De sitter i bilen tillsammans med eleven under ganska lång tid, och båda måste sitta i framsätet. Man vet från tidigare studier att coronaviruset kan spridas väldigt effektivt mellan personer som färdas tillsammans i minibussar, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin på Karolinska institutet och verksamhetschef på Centrum för arbets- och miljömedicin (Camm).

Nära andra personer

Camm har genomfört en omfattande studie av hur stor risk olika yrkesgrupper löper att drabbas av svår covid-19. Studien har genomförts med hjälp av uppgifter från Region Stockholm om personer som vårdats på sjukhus för covid-19.

Slutsatsen är att trafiklärare och trafikinstruktörer löper 2,7 gånger högre risk att drabbas av svår covid-19 än den yrkesarbetande befolkningen i allmänhet – med brasklappen att det rör sig om ett litet urval. Yrkesgruppen befinner sig med andra ord en bit över andra högriskgrupper som läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, fritidsledare, pastorer och sjuksköterskor som löper omkring 2,0–2,1 gånger högre risk.

Maria Albin säger att det finns ett tydligt samband mellan att arbeta nära andra personer och risken för att drabbas. Risken höjs om det ofta är sjuka personer.

– Det är alltså värre om man både arbetar nära andra personer, och ofta utsätts för andras sjukdomar eller infektioner, än om man bara utsätts för den ena eller den andra faktorn, säger hon.

"Arbetsgivarens uppgift"

Forskarna hade väntat sig att vissa yrkesgrupper skulle sticka ut. Mindre väntat var att risken att drabbas av svår covid-19 var lika hög i november som i början av pandemin.

– Det behöver inte betyda att arbetsgivarna inte har gjort någonting för att minska risken. Det har varit vintersäsong, när fler människor vistas inomhus och när också luften är torrare, det tror man har betydelse för smittspridningen. Men när det nu visar sig att smittspridning går lättare från person till person under den kalla årstiden, eller nu när det sprids mer smittsamma virusvarianter, är det den ökade risken man måste klara att bedöma och åtgärda som arbetsgivare, säger Albin.

Yrken som löper högst risk för svår covid-19

Uttryckt i gånger högre risk än den yrkesarbetande befolkningen i allmänhet. Inom parentes hur många fall det rör sig om i respektive yrkeskategori.
Trafiklärare och instruktörer 2,72 (14)
Tandläkare 2,11 (10)
Läkare 2,09 (56)
Naprapater, fysioterapeuter och arbetsterapeuter 2,05 (16)
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. 2,05 (27)
Behandlingsassistenter och pastorer 2,01 (19)
Sjuksköterskor 1,98 (92)
Maskinoperatörer, kemiska- och farmaceutiska produkter 189 (10)
Poliser 155 (12)
Undersköterskor 154 (175)
Källa: TT

Radar

Svenskar återvinner allt sämre

Återvinning av glas på en återvinningsstation.

Mängden förpackningar i Sverige har ökat med 30 procent sedan 2012. Samtidigt återvinner vi allt sämre. 

Mängden förpackningar av plast, kartong och papp har ökat med nära 30 procent sedan 2012, enligt uppgifter från de företag som tar sitt producentansvar för förpackningarna. Sannolikt är siffran än högre, skriver Naturvårdsverket.

Men återvinningen har inte ökat i samma takt, enligt myndighetens färska statistik. I år nås endast två av tio återvinningsmål, för konservburkar respektive aluminiumförpackningar. Året innan nåddes fyra mål.

– Målen finns där för att vi behöver återcirkulera resurser mer effektivt, både i Sverige och EU. Vi behöver minimera den totala mängden avfall och designa förpackningar så att de håller längre, återanvänds eller att materialet går att återvinna, säger Fredrik Khayati, handläggare på miljögifts- och analysenheten i ett pressmeddelande.

De förpackningar vi använder mest av är papp, kartong och wellpapp. Mängden förpackningar av dessa material användes motsvarande 60 kilo per person i fjol. 

Mest och minst återvunnet

• De förpackningsslag som materialåtervanns mest under 2022 var pantburkar och glas. 89 procent av pantburkarna som sattes på den svenska marknaden gick till materialåtervinning. Materialåtervinningsgraden för glas var 86 procent. 
• 78 procent av alla kartong- och pappersförpackningar återvanns.
• Lägst materialåtervinningsgrad, 35 procent, var det för plastpackningar.
Källa: Naturvårdsverket

Radar

Så kan Sveriges nästa nationalpark se ut

Bullerö är en av de större öarna i Nämdöskärgården.

Sveriges mest storslagna eller särpräglade naturområden har fått status nationalpark. I landet finns i dag 30 stycken, och nu finns förslaget för nummer 31 klart: Nämdöskärgården i Stockholms skärgård.

”Vida vyer över havet och en obruten horisont tillsammans med utsikten över den oexploaterade skärgårdens gytter av små och stora öar, kobbar och skär ger en känsla av frihet, rymd och storslagenhet. Här finns möjlighet att uppleva mörker och stjärnhimmel. Det finns platser där stillhet, lugn och ro råder.”

beskriver Naturvårdsverket några av Nämdöskärgårdens upplevelsevärden.

Skärgården längs den svenska Östersjökusten och vidare över till Finland är världens största sammanhängande skärgårdsområde. Nu föreslås en bit av detta område bli nationalpark, vilket är det starkaste skyddet ett naturområde kan få i Sverige. 

Oexploaterat

Beteckningen ses som en kvalitetsstämpel för naturupplevelser, med unik natur som är typisk för olika delar av Sverige. Enligt förslaget som kan göra Nämdöskärgården till nationalpark beskrivs området ha särskilda kvalitéer som större oexploaterat område som innefattar både mellan- och ytterskärgård.

– En nationalpark i Nämdöskärgården innebär att ett unikt skärgårdslandskap skyddas långsiktigt och att Sveriges nationalparker kommer att omfatta ett biologisk värdefullt område som representerar Stockholms skärgård och norra Östersjön, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Rödalger och blåstång hör till områdets typiska arter. Foto: Cinthia Tiberi Ljungqvist

Tusentals öar

Ytan är 31 900 hektar och består till 97 procent av hav. Nämdöskärgården ska bli den första nationalparken som representerar Sveriges del i Östersjön. Typiskt är stora grunda områden med havsvikar som hyser blåstångsbälten, rödalger och blåmusselbäddar.

Landarealen utgörs av ett tusental öar, kobbar och skär, som rymmer ängar med flertalet orkidéer och fjärilar som apollofjäril och fetörtsblåvinge. Det finns betesmarker och gamla gårdar och torp, liksom naturmålaren Bruno Liljefors tidigare ateljé och jaktstuga. Ytterskärgårdens karga klippor har ett särpräglat fågelliv, med arter som tordmule och höksångare.

Arbetet med att ta fram förslaget till ny nationalpark inleddes 2020 av Naturvårdsverket tillsammans med med Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. 

Nu är förslaget ute på remiss till och med 1 mars 2024. Därefter skickas ett slutgiltigt förslag till regeringen med en begäran om att nationalparken bildas. Planerad invigning är 2025.

Nämdöskärgården blir då Sveriges andra marina nationalpark. Den första är Kosterhavets nationalpark belägen i norra Bohuslän.

Skyddade, grunda vikar fungerar som viktiga lek- och uppväxtområden för fisk, samtidigt som de är känsliga för lokal påverkan från till exempel båtlivet. Foto: Länsstyrelsen Stockholms län

Nationalparkens syfte…

… är att ”bevara ett representativt och variationsrikt havs- och skärgårdslandskap i
Östersjön i väsentligen oförändrat skick”.

Syftet ska uppnås genom att:
• minimera negativ påverkan på områdets naturvärden och inte tillåta
exploaterande verksamhet
• införa nödvändiga regleringar för att bevara marina miljöer
• bedriva ändamålsenlig skötsel för att bevara och utveckla områdets
naturvärden
• genomföra ändamålsenliga åtgärder för att ge allmänheten tillgång till
nationalparkens natur- och upplevelsevärden

Källa: Naturvårdsverket