Radar

Kraftig ökning av kvinnliga chefer i offentlig sektor

Antalet chefer har ökat inom kommuner och regioner under de senaste tio åren.

Den offentliga sektorn har de tio senaste åren sett en kraftig ökning av kvinnor på högre tjänster inom ledning och administration, enligt siffror från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och SCB.

Att kvinnor dominerar inom offentlig sektor är inget nytt, men nu syns en ökning av kvinnor även på högre befattningar, rapporterar Ekot i Sveriges radio.

Siffrorna är resultatet av en jämförelse mellan Sverige och Nya Zeeland som gjorts av Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet.

Antalet chefer ökar

Mellan 2008 och 2019 ökade antalet chefer inom kommuner och regioner, och ökningen för kvinnor var under perioden 43 procent, jämfört med nio procent för männen. Enligt SKR:s siffror är nästan tre fjärdedelar nu kvinnor på de högre posterna. Även när det gäller tjänster som utredare, jurister och ekonomer har antalet kvinnor ökat mer och är nu i majoritet.

– Det är ingen tvekan om att det beror på högre utbildning och att kvinnor nu dominerar inom högre utbildning. De har ofta också samhällsvetenskaplig bakgrund, och samhällsvetenskapen har gjort något av ett segertåg inom utbildningsväsendet under senare decennier, säger Patrik Hall till Ekot.

I statlig verksamhet har kvinnor också dominerat starkt på nytillsatta chefsposter under de senaste åren.

Ökad administrativ börda

Slutsatserna är en del av ett forskningsprojekt som Patrik Hall leder och där de tittar närmare på den allmänna  ökningen av antalet så kallade organisationsproffesionella inom offentlig sektor. Forskning tyder nämligen på att dessa tjänster, som exempelvis chefer, ekonomer, strateger och kommunikatörer, ökar i högre grad än personal i den offentliga sektorns kärnverksamhet, som lärare, hälso- och sjukvårdspersonal och socialarbetare.

Ökningen av de organisationsprofessionellas antal och inflytande är enligt forskarna kopplat till en växande administrativa börda för personal i kärnverksamheter, och är också kopplat till frågor om arbetshälsa, kvalitet och hållbarhet i det offentliga arbetslivet.

Att jämförelsen görs just med Nya Zeeland beror på att de har en starkt centralistisk tradition inom offentlig sektor i kontrast till den starkt decentraliserade strukturen inom den svenska offentliga sektorn.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.