Radar

”Stoppa avverkningen av skogar med höga naturvärden”

Skogsstyrelsen har släppt en rapport med flera åtgärdsförslag för ett intensifierat skogsbruk, som till exempel ökad avverkning.

Världens skogar och klimat står inför en omfattande kris och beslutsfattare måste agera och skydda skogar med höga naturvärden. Det är huvudbudskapet i ett upprop som ett flertal nationella och internationella organisationer och forskare idag skickar till ministrar, riksdagsledamöter och statliga myndigheter.

Enligt de 70 organisationerna från 25 länder och 30 forskare som undertecknat uppropet når Sverige inte nationella och internationella miljömål. De  hänvisar till EU:s habitatdirektiv, där det rapporteras om att hela 14 av 15 skogliga naturtyper har ogynnsam bevarandestatus i Sverige. 

Förlusten av livsmiljöer anses vara en bidragande orsak till att drygt 1 800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade, det vill säga nära hotade eller hotade, i landet idag. 

– Med tanke på hur kritisk situationen är för den biologiska mångfalden och klimatet är det både skamligt och ofattbart att skogar med höga naturvärden fortfarande avverkas och planeras för avverkning i Sverige, säger Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen i ett pressmeddelande.

Skogsproduktionen intensifieras

Skogsstyrelsen har nyligen beslutat sig för att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar senast sista december 2020. En nyckelbiotop är ett skogsområde som har en stor betydelse för skogens flora och fauna och där finns eller kan finnas rödlistade arter. 

Skogsstyrelsen har även släppt en rapport med flera åtgärdsförslag för ett intensifierat skogsbruk, som till exempel ökad avverkning, ökad dikesrensning och ökad andel trädplantager. 

– Istället för att förhindra att skogar med höga naturvärden avverkas i Sverige, agerar Skogsstyrelsen i motsatt riktning genom att underlätta för intensifierad skogsproduktion. Detta är förödande för klimatet och den biologiska mångfalden som utsätts för en extrem stress i den pågående klimatkrisen, säger Isadora Wronski, tf Sverigechef, Greenpeace.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV