Radar

Upplevd ensamhet ökar hos unga

Framförallt unga, lågutbildade och kvinnor rapporterade sämre upplevda hälsofaktorer.

Resultatet från en svensk studie med enkätsvar från drygt 335 000 personer visar att egenupplevd dålig hälsa har ökat sedan år 2000, särskilt stressrelaterade problem. Ökningen var också störst hos yngre kvinnor och hos individer med lägre utbildning.

Snabba förändringar i samhället, som fler ensamboende, ökande urbanisering och sociala medier påverkar med stor sannolik även människors hälsa, detta är bakgrunden till en studie som har utförts i ett samarbete mellan forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och HPI Health Profile Institute AB.

Sämre generell hälsa blev vanligare under den period som studerades, år 2000–2016, och med en tydligare trend under de senaste åtta åren. Det gällde i olika grad både män och kvinnor, alla åldersgrupper, personer med olika lång utbildning och i olika regioner, men det är framför allt unga, lågutbildade och kvinnor som rapporterar sämre upplevda hälsofaktorer.

– Att ensamheten ökar hos unga och att sömnproblemen ökar i alla grupper är alarmerande resultat som bör studeras ytterligare, säger Victoria Blom, psykolog och en av de ansvariga forskarna vid GIH, i ett pressmeddelande.

Känslan av allmän stress och ensamhet var däremot oförändrat sett till befolkningen i stort medan stress kopplat till arbete har minskat enligt studien, något som förvånade forskarna, och motsäger andra studier.

Stressrelaterade sjukdomar

Upplevd ensamhet, det vill säga att leva utan en partner, socialt stöd eller nätverk, har enligt flera andra studier visat sig innebära stress och kan leda till en försämrad generell hälsa på ett liknande sätt som högt blodtryck eller kraftig alkoholkonsumtion, uppger forskarna.

På samma sätt kan sömnbesvär kopplas till stress och anses också ge en rad följdbesvär.

De skriver i rapporten att stressrelaterade sjukdomar är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning i Europa och med en kraftig ökning i Sverige under de senaste tio åren.

Enkät om upplevd hälsa

– Det är klart oroande att andelen med sömnbesvär i studien nästan har fördubblats, bland annat eftersom det finns samband mellan för lite sömn och risk för utmattningssyndrom, säger Gunnar Andersson, metod- och forskningsansvarig vid HPI Health Profile Institute.

HPI är företaget som har tillhandahållit forskarna med databasen över personer som har genomgått en så kallad hälsoprofilbedömning, där de bland annat har svarat på en enkät om upplevd hälsa, stress, ensamhet och sömnproblem. Hälsoprofilbedömningar har utförts på många svenska arbetsplatser och organisationer sedan 1976 med syftet att utveckla hälsan hos medarbetarna.

Rapporten har publicerats i International Journal of Environmental Research and Public health.

Radar

Giftfria, hållbara och billiga – framtidens solceller kan bestå av trä

Kraftlignin kommer direkt från trämassa och kan användas för att skapa stabila solceller, detta tack vare dess förmåga att skapa många vätebindningar som blir som ett lim.

Traditionella solceller är energikrävande att tillverka och kan leda till utsläpp av giftiga kemikalier. Nu har forskare vid Linköpings universitet och KTH skapat en solcell tillverkad av kraftlignin – en restprodukt från papperstillverkning.

Energin från solens strålar står i dag för endast omkring två procent av jordens energibehov. Vad som krävs är miljövänliga och billiga solceller. 

Nu har forskare från Linköpings universitet och KTH lyckats skapa en solcell delvis tillverkad av kraftlignin, en relativt obehandlad restprodukt från papperstillverkning. Lignin finns i cellväggarna hos nästan alla landlevande växter. Träd består till 20–30 procent av lignin, det är vad som ger styrka till växten. 

Forskarnas långsiktiga mål är en solcell helt av trämaterial.

– Vi vill bygga effektiva, pålitliga, billiga och miljövänliga solceller. Med den här studien kan vi visa att det är möjligt och ett första steg mot att byta ut material som idag är baserade på olja mot träbaserade alternativ, säger Mats Fahlman, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

Lignin som behandlats kraftigt med olika kemikalier har tidigare använts i försök med solceller. I jämförelse med dem är solcellen av kraftlignin stabilare, enligt forskarna.

I jämförelse med traditionella solceller finns för- och nackdelar med ligninbaserade varianter, berättar Mats Fahlman.

– Organiska solceller kommer aldrig vara bäst när det gäller effektivitet. Men fördelen är att de är ogiftiga, hållbara och billiga. Kan de ligga på 15–20 procents effektivitet räcker det gott och väl för de flesta tillämpningar, säger han.

Radar

”Klimaträddaren” koldioxidinfånging är åratal bort i Sverige

De flesta projekt i Sverige handlar åtminstone delvis om så kallad bio-CCS, där man suger upp koldioxid som bildats av förnybara ämnen.

Tekniken är hajpad och behövs för att fixa klimatmålen. I dag finns 40 anläggningar i världen som suger upp koldioxid innan röken lämnar skorstenen. Men i Sverige dröjer det flera år innan första anläggningen är på plats.

Det är en av de stora snackisarna under klimatmötet COP28 i Dubai. Tekniken som av vissa beskrivs som en klimaträddare – medan andra ser den som ett sätt för oljejättar att i oförminskad takt fortsätta med klimatskadliga fossila bränslen.

I Sverige beskrivs CCS som en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Men det går trögt med tekniken, som går ut på att avskilja koldioxid från utsläppen, transportera bort den och pumpa ned den i underjorden.

En genomgång som TT gjort bland de projekt som kommit längst visar att ingen ännu formellt har fattat ett investeringsbeslut om att faktiskt gå vidare med planerna. En anledning är den stora ekonomiska osäkerheten.

Regeringen har avsatt 36 miljarder kronor för 2026–2046. Tanken är en omvänd auktion där företag tävlar om att erbjuda störst koldioxidupptag till lägst pris. Men processen har fastnat hos EU-kommissionen och hur lång tid den tar vet ingen. Klart är att auktionerna försenats till minst nästa år.

– Alla går och väntar på ett godkännande från EU, säger Julia Ahlroth, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Bolaget planerar att sätta in koldioxidavskiljning på Sandviksverket, som årligen ska fånga in 200 000 ton koldioxid. Projektet är redan försenat, och är i gång tidigast 2028.

Var hamnar koldioxiden?

Ett annat problem är var koldioxiden som avskiljs ska ta vägen. Koldioxiden måste transporteras med båt, tåg, lastbil eller i pipeline, antagligen med slutstation i Norge eller Danmark. De lösningarna finns inte i dag och transportsektorn behöver veta att den kommer att ha någon koldioxid att avskilja. Samtidigt vill ingen satsa på CCS om ingen kan transportera bort koldioxiden.

– Utmaningen är att ingenting är på plats. Vem vågar börja med ett investeringsbeslut så att de andra kan gå efter? säger Ahlroth.

Stockholm Exergi med sitt biokraftvärmeverk i Hjorthagen är antagligen längst fram i landet med planerna på sin bio-CCS-anläggning. Men även här har projektet försenats, från 2026 till tidigast 2027.

Innan bolaget vågar lägga ett investeringsbeslut väntar man in regelverket kring den omvända auktionen, säger Fabian Levihn, forskningschef och docent i industriell ekonomi vid KTH.

– Sverige hamnar efter. Vi låg bland de första, det är bara att konstatera att Danmark redan hunnit genomföra någon typ av upphandling av stöd för negativa utsläpp.

Jätteprojekt hotat

Inte heller stora utsläppare av koldioxid har satt ned foten kring CCS i Sverige. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland har planer på en sådan som i ett slag skulle kapa Sveriges utsläpp med 4 procent, 1,8 miljoner ton årligen.

Men för att jättesatsningen på 10 miljarder kronor ska sjösättas behöver företaget snabba tillståndsprocesser och även nya elkablar till Gotland i god tid innan anläggningen är i bruk 2030.

– För att vi inte ska bli omsprungna måste man omedelbart ta ett mycket tydligare statligt grepp om den här strukturomvandlingen, säger vice vd Karin Comstedt Webb

I dag är Svenska kraftnäts prognos för de nya elkablarna 2031. För sent, anser Heidelberg.

– Då går investeringen kanske till något annat land, säger Comstedt Webb.