Radar

Upplevd ensamhet ökar hos unga

Framförallt unga, lågutbildade och kvinnor rapporterade sämre upplevda hälsofaktorer.

Resultatet från en svensk studie med enkätsvar från drygt 335 000 personer visar att egenupplevd dålig hälsa har ökat sedan år 2000, särskilt stressrelaterade problem. Ökningen var också störst hos yngre kvinnor och hos individer med lägre utbildning.

Snabba förändringar i samhället, som fler ensamboende, ökande urbanisering och sociala medier påverkar med stor sannolik även människors hälsa, detta är bakgrunden till en studie som har utförts i ett samarbete mellan forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och HPI Health Profile Institute AB.

Sämre generell hälsa blev vanligare under den period som studerades, år 2000–2016, och med en tydligare trend under de senaste åtta åren. Det gällde i olika grad både män och kvinnor, alla åldersgrupper, personer med olika lång utbildning och i olika regioner, men det är framför allt unga, lågutbildade och kvinnor som rapporterar sämre upplevda hälsofaktorer.

– Att ensamheten ökar hos unga och att sömnproblemen ökar i alla grupper är alarmerande resultat som bör studeras ytterligare, säger Victoria Blom, psykolog och en av de ansvariga forskarna vid GIH, i ett pressmeddelande.

Känslan av allmän stress och ensamhet var däremot oförändrat sett till befolkningen i stort medan stress kopplat till arbete har minskat enligt studien, något som förvånade forskarna, och motsäger andra studier.

Stressrelaterade sjukdomar

Upplevd ensamhet, det vill säga att leva utan en partner, socialt stöd eller nätverk, har enligt flera andra studier visat sig innebära stress och kan leda till en försämrad generell hälsa på ett liknande sätt som högt blodtryck eller kraftig alkoholkonsumtion, uppger forskarna.

På samma sätt kan sömnbesvär kopplas till stress och anses också ge en rad följdbesvär.

De skriver i rapporten att stressrelaterade sjukdomar är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning i Europa och med en kraftig ökning i Sverige under de senaste tio åren.

Enkät om upplevd hälsa

– Det är klart oroande att andelen med sömnbesvär i studien nästan har fördubblats, bland annat eftersom det finns samband mellan för lite sömn och risk för utmattningssyndrom, säger Gunnar Andersson, metod- och forskningsansvarig vid HPI Health Profile Institute.

HPI är företaget som har tillhandahållit forskarna med databasen över personer som har genomgått en så kallad hälsoprofilbedömning, där de bland annat har svarat på en enkät om upplevd hälsa, stress, ensamhet och sömnproblem. Hälsoprofilbedömningar har utförts på många svenska arbetsplatser och organisationer sedan 1976 med syftet att utveckla hälsan hos medarbetarna.

Rapporten har publicerats i International Journal of Environmental Research and Public health.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV