Radar

Byggsektorns klimatutsläpp minskar för långsamt

För att den svenska byggsektorn ska nå klimatmålen krävs förändringar i tillverkningen av byggmaterial.

Det görs för lite för att minska byggsektorns klimatutsläpp. Och ansträngningarna varierar mycket från land till land, enligt en ny rapport.

– Vår slutsats är att det inte görs tillräckliga framsteg i att minska byggsektorns energianvändning. Det behövs mer arbete för att koppla de befintliga klimatmålen med realistiska och genomförbara åtgärder, och det här arbetet måste få genomslag i hela världen, säger Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande. 

Byggnader står för 36 procent av den globala energiförbrukningen och nästan 40 procent av de totala koldioxidutsläppen. För att nå klimatmålen till 2050 behövs en övergång till nollutsläpp. 

Studien från IVL tittade på olika länders arbete för att minska byggsektorns klimatutsläpp. Man kom bland annat fram till att det är stora geografiska skillnader i täckningen av materialet. 

– Hur det ser ut på det här området är helt oklart i vissa delar av världen, där behövs mer forskning och större uppmärksamhet från beslutsfattare och politiker. Många av de här områdena är också sårbara för klimatförändringar, det är en viktig faktor att ta hänsyn till, säger Érika Mata.

Förändringar kräver flexibilitet

Studien visar också att de länder som har färdplaner för byggsektorn oftast fokuserar mer på nya byggnader än på befintliga, trots att de senare är betydligt fler till antalet och mindre energieffektiva.

Enligt Érika Mata brister färdplanerna ofta på tre områden: de saknar specifika, mätbara mål för noll- eller lågenergibyggnader, mekanismer för att genomdriva målen och teknisk analys för att identifiera olika vägar för att nå målen.

En analys av den svenska byggsektorn visar att det krävs förändringar i tillverkningen av byggmaterial, och att olika lösningar för noll- och lågenergibyggnader måste implementeras tillsammans och snabbt för att nå klimatmålen. 

Förändringarna kommer också att kräva ökad flexibilitet i elnäten, enligt rapporten.