Radar

Ny forskning ska ge bättre kunskap om äldreomsorg

Äldreomsorgen har varit hårt drabbad under den pågående pandemin.

Ny kunskap kring äldreomsorgen ska tas fram i åtta forskningsprojekt. Projekten kommer bland annat att titta på sjuksköterskornas erfarenheter under pandemin, effekten av olika insatser och hur ensamheten bland äldre kan minska.

Äldreomsorgen har varit hårt drabbad under den pågående pandemin och många problem har uppmärksammats. För att få större kunskap inleds nu flera olika forskningsprojekt inom äldreområdet för totalt 8 miljoner kronor. 

– De forskningsprojekt som vi nu beviljar medel har en stor bredd och jag tror att de kommer att kunna bidra med viktig kunskap till samhället så att vi står bättre rustade att klara av utmaningar på äldreområdet framöver, säger Sofie Wallerström, forskningssekreterare på den statliga myndigheten Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) i ett pressmeddelande. 

De projekt som beviljats medel har tydlig koppling till effekter och konsekvenser av covid-19. Det handlar till exempel om organisation, bemanning, arbetsvillkor för personal samt effekter av olika insatser, men även boendeformer och stöd utifrån äldres perspektiv och upplevelser, liksom de anhörigas roll och anhörigstöd, enligt Forte.