Radar

Höga naturvärden i fjällnära skogar

Iksjak, ett stort sammanhängande naturskogsområde strax norr om Arjeplog.

Det finns stora områden med höga naturvärden i Sveriges fjällnära skogar. Det visar en ny inventering som ger viktig kunskap för att bevara det unika landskapet – ett av de få intakta skogslandskap som fortfarande finns kvar i Europa.

Inventeringen av naturvärden i och i nära anslutning till landets fjällnära skogar visar att det finns över 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden i områden nära våra fjäll.

– Vi har gjort inventeringen eftersom frågan om fjällnära skog är aktuell och vi har saknat en samlad bild av vilka naturvärden som finns här, säger Maano Aunapuu, chef för områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. 

Inventeringen har gjorts av Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelser i Dalarna, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten. 

Bidrar till att bevara biologisk mångfald

Naturskogarna i fjällområdet är ett av de få intakta skogslandskap som fortfarande finns kvar i Europa och det är därför även av internationellt intresse att dessa kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt, enligt Naturvårdsverket. 

– Inventeringen visar att det finns ett stort, i princip sammanhängande, område längs hela fjällkedjan med höga naturvärden. Området består av fjäll, fjällbjörkskogar, myrar och naturskogar. Dessutom finns ett stort antal stora naturskogar i nära anslutning till det sammanhängande området som bidrar till områdets stora betydelse för att bevara biologisk mångfald, även på ekosystemnivå, säger Stefan Henriksson, handläggare på Naturvårdsverket.

Det är många markägare som har skogar med höga naturvärden i området. Länsstyrelserna kommer nu att analysera resultatet tillsammans med Naturvårdsverket och inleda arbetet med att se hur dessa höga naturvärden kan bevaras.

– Vi ser detta som ett viktigt inspel till Skogutredningen, men framför allt så är underlaget viktigt för markägare och myndigheter i arbetet med att bevara värdefull natur i nordvästra Sverige, avslutar Stefan Henriksson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV