Radar

Ny teori om Dag Hammarskjölds död

Flygkraschen som orsakade FN-chefen Dag Hammarskjölds död i oktober 1961 följdes av spekulationer.

1961 dog FN:s dåvarande generalsekreterare Dag Hammarskjöld i en flygolycka, men under årens lopp har det funnits många teorier om att det kan ha rört sig om ett attentat. Nu träder historikern och författaren Greg Poulgrain fram och säger att Hammarskjöld mördades kort innan han skulle göra ett historiskt uttalande om konflikten i Västpapua och att det kan ha en koppling till flygkraschen, det skriver tidningen Global.

Dag Hammarskjöld var vid tiden för sin död fredsmäklare i Kongo och därför har det tidigare framförallt spekulerats i om det kunnat finnas politiska motiv i Afrika som låg bakom att planet störtade. Men enligt Greg Poulrain var det något helt annat som låg bakom. Efter uppdraget i Kongo var nämligen Hammarskjöld på väg att engagera sig i dispyten kring Västpapua som då hette Västra Nya Guinea och som var på väg att avkolonialiseras. 

– Om Hammarskjöld hade återvänt från Kongo var hans plan att avfärda såväl holländska som indonesiska anspråk på Västra Nya Guineas suveränitet, säger Greg Poulgrain till tidningen Global.

Poulgrain säger att han har fått de här uppgifterna från George Ivan Smith som var en diplomat från Australien och mångårig medarbetare till Hammarskjöld.

Inga konkreta bevis

– George Ivan Smith berättade för mig att Dag Hammarskjöld var mer intresserad av att lösa problemet med Västra Nya Guinea än av att medla i Kongo, som han tvingades göra, säger Poulgrain.

Hammarskjöld ska också, kort före olyckan, ha diskuterat avkolonialiseringsprocessen i Västra Nya Guinea under ett lunchmöte med USA:s dåvarande president, John F Kennedy.

Några konkreta bevis för vem eller vilka som låg bakom det eventuella mordet finns dock inte och det hela kompliceras av att George Ivan Smith, och andra personer som skulle kunna styrka tesen, är döda.

Henning Melber, seniorrådgivare och chefsemeritus vid Dag Hammarskjöld Foundation, ger dock ett visst stöd till Poulgrains teori.

– Det vore på sin plats att någon historiker med rikliga kunskaper om 1950-talet gräver i arkiven och går igenom Hammarskjölds brev för att se om det finns något som stärker den här teorin, säger Melber till tidningen Global.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.