Radar

Regeringen lämnar förslag på ökat samiskt inflytande

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind menar att det nya förslaget till konsultationsordning är en stärkning jämfört med ordinarie samråd som man kan ha i olika frågor.

På torsdagen lade regeringen fram en lagrådsremiss om att sametinget eller andra samiska företrädare ska tillfrågas när statliga myndigheter fattar beslut som rör det samiska folket. Arbetet med att ta fram en så kallad konsultationsordning har pågått sedan 2017 och har tidigare fått kritik av samiska företrädare.

Förslaget innebär en skyldighet för regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner att konsultera samiska företrädare i ärenden som har särskild betydelse för samerna.

– Det är klart att det känns bra att vi äntligen har ett förslag på bordet nu som vi kan ta till lagrådet. Vi har jobbat i flera år med att ta fram en konsultationsordning och detta är ett steg mot att stärka samernas möjlighet till inflytande och delaktighet, så det är viktigt att vi får det här på plats, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind som är ansvarigt statsråd för samiska frågor, enligt Sameradion & SVT Sápmi på Sveriges radio.

De tidigare förslagen på konsultationsordning har fått mycket kritik av sakkunniga och samiska företrädare, exempelvis uttryckte Svenska samernas riksförbund (SSR) förra året att lagförslaget i praktiken inte ger samebyarna tillräckligt inflytande utan snarare blir en administrativ belastning.

Amanda Lind uppger nu till TT att regeringen i det förslag som lagts fram har tagit till sig av synpunkterna:

– Till exempel föreslås en ny initiativrätt för samiska företrädare och vi har också förtydligat en del tillämpningsområden.

"Innebär inte vetorätt"

En konsultation kan exempelvis handla om markfrågor, hälsofrågor eller plan- och byggfrågor, och ska enligt förslaget ske i god anda till dess att enighet eller samtycke uppnåtts, eller till dess att parterna konstaterar att samtycke och enighet inte kan nås. Det är bland annat detta som har mötts av kritik, rapporterar Sameradion & SVT Sápmi.

– Det stämmer att detta inte innebär en vetorätt i olika frågor, utan det är en processuell rätt att komma in tidigt med sina åsikter, att bli lyssnad på. Det är en stärkning jämfört med ordinarie samråd som man kan ha i olika frågor, svarar Amanda Lind.

Sverige har tidigare även fått kritik internationellt från bland annat FN och Europarådet för att inte ta tillräcklig hänsyn till samernas intressen som urfolk. Exempelvis har Sverige inte ratificerat ILO-konventionen 169 om urfolks rättigheter.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli nästa år efter att lagrådet och riksdagen har sagt sitt.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.