Radar

V lägger ny motion om ekocid

På bilden oljeutsläpp utanför Öland 2002.

För tionde gången har riksdagen fått in en motion om att göra storskalig miljöförstörelse, ekocid, till ett internationellt brott. Men den här gången är intresset större än vanligt. 

I dagarna la Elin Segerlind (V) och sex andra medlemmar i Vänsterpartiet en riksdagsmotion om att Sverige ska verka för att ekocid blir ett internationellt brott som en del av Romstadgan.

Liknande motioner har lagts sedan 1971 av miljö- och vänsterpartister, men nu är frågan på agendan på ett annat sätt. Bland dem som ställt sig bakom kravet på senare tid finns bland andra Greta Thunberg, Frankrikes president Emanuel Macron, påve Franciskus, LO samt Olof Palmes internationella center.

– Vi upplever att det är en viss tyngd i frågan nu från miljörörelsen och att det finns ett intresse. Vi vill vara med och skapa tryck i frågan, säger Elin Segerlind (V).

"Ekocid ger ett tydligt regelverk"

Ett av hennes argument för en internationell ekocidlagstiftning är att många hotade miljöer som Amazonas och Arktis i dag saknar tillräckliga skydd. Även när det gäller miljöskadliga verksamheter som Preems raffinaderi i Lysekil saknas ett kraftfullt verktyg att ta till, menar hon.

– Vi behöver lösa klimatkrisen nu och ekocid ger oss ett tydligt, gemensamt regelverk för vad som är tillåtet.

”Jag tycker att jag ser och hör mer och mer om ekocid hela tiden
”Jag tycker att jag ser och hör mer och mer om ekocid hela tiden. Om Frankrikes president Emanuel Macron kan prata för det kanske Stefan Löfven också kan göra det”, säger Elin Segerlind (V). Foto: Riksdagen

Motionen ska behandlas i vår och Elin Segerlind tror inte att den kommer att bifallas. Men den har väckt mycket mer uppmärksamhet inom miljörörelsen än förra gången en sådan här motion lämnades in 2019, och hon tror inte att det är osannolikt att ekocid så småningom införs i Romstadgan.

– Jag blir hoppfull när sådana som påven och Macron pratar om det. När det händer kan det gå fort.

Vad är ekocid? 

Ekocid definieras som omfattande skada på, förstörelse eller förlust av ekosystem inom ett avgränsat geografiskt område, antingen genom mänskligt handlande eller andra orsaker, i en sådan omfattning att invånarnas möjligheter till ett fredligt åtnjutande av området allvarligt inskränkts.

En rad organisationer arbetar för att ekocid blir ett internationellt brott inom ramen för Romstadgan, möjligt att åtala vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag precis som exempelvis folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Ekocid fanns med när Romstadgan förhandlades på 1990-talet, men ströks av oklara skäl till det slutgiltiga dokumentet.

Källor: endecocide.se, Wikipedia

Tidigare motioner om att göra ekocid till ett internationellt brott

2019: V
2018: V
2017: MP+V samt V
2016: MP
2015: MP
1973: VPK
1972: VPK
1971: VPK

Källa: riksdagen.se

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.