Radar

Skogens värden ökar med skogens ålder

Idag avverkas träden i svenskt skogsbruk när de är 70-100 år gamla.

I våra skogar finns flera ekosystemtjänster, som till exempel virke, bär, svamp och rekreation. Nu visar en ny studie att de högsta nivåerna av ekosystemtjänster finns i skogar som är äldre än 120 år gamla. Inom svenskt skogsbruk avverkas träden långt tidigare.

– Våra resultat visar att om skogar tillåts blir gamla så levererar de inte bara mer av många ekosystemtjänster, utan även att det ryms fler värden i en och samma skog, säger Micael Jonsson, universitetslektor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet och huvudförfattare till studien i ett pressmeddelande.

I studien undersökte forskarna från Umeå universitet, SLU och Göteborgs universitet ekosystemtjänsterna trädtillväxt, kolinlagring i marken, markvegetationens artrikedom, och förekomst av blåbär, viltfoder och död ved.

120 år gamla träd levererade bäst

Medan trädtillväxten ökade upp till en ålder av 70-100 år, vilket är när skogar normalt avverkas, fanns de högsta nivåerna av de flesta andra ekosystemtjänsterna i skogar äldre än 120 år. Dessa skogar kunde dessutom leverera fler olika ekosystemtjänster samtidigt än yngre skogar.

En av slutsatserna från studien är att en avverkning av träd när de är runt 100 år, som  sker i svenskt skogsbruk idag, leder till skogar med färre och lägre nivåer av många av skogens värden – utom för trädtillväxt.

– Man diskuterar dessutom inom skogsnäringen att sänka avverkningsåldern, och vi visar här att det skulle kunna få ytterligare negativa konsekvenser för många ekosystemtjänster, säger medförfattare Tord Snäll, professor vid SLU i Uppsala.