Radar

Aktionsveckor för att stoppa Preemraff inleds

Demonstration vid Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm, som den 15 juni gav bifall åt Preems ansökan om att utöka verksamheten vid raffinaderiet utanför Lysekil.

Imorgon, lördag, inleder nätverket Stoppa Preemraff två aktionsveckor för att stoppa Preems utbyggnad i Lysekil. Nätverket uppmanar alla som kan att utföra aktioner. Målet är att sätta press på regeringen att stoppa Preemraff. 

– Många förstår att fossilindustrin inte kan tillåtas expandera mitt under en pågående klimatkris. Preems planer på att bygga ut väcker mycket frustration och engagemang från alla möjliga organisationer, det kommer att hända hur mycket som helst, säger Jessica Lovell, talesperson för nätverket Stoppa Preemraff. 

Hittills har över 20 aktioner anmälts på Facebook. Bland evenemangen finns webinarium, en picknick, banderollaktioner, minidemonstrationer, en seglingsaktion och en klimatstafett mellan Lysekil och riksdagen i Stockholm med löpare och cyklister.

Hur ser man till att aktionerna utförs inom ramarna för rådande Coronarestriktioner?

– Alla aktioner är corona-anpassade, det är någonting alla tänker på. Under picknicken till exempel får man se till att hålla avstånd och flygbladsutdelning kommer troligtvis att göras med munskydd. På Extinction Rebellions massaktion i Stockholm kommer deltagarna att delas upp i grupper om 50. Det går att göra väldigt mycket, trots Corona. 

Målet är att sätta press på regeringen, tror ni de kommer att lyssna? 

– Med aktionerna visar vi att vi är en väldigt bred folkrörelse som är emot Preem. Ju fler vi är som ställer oss bakom detta, ju mer måste de lyssna. Syftet är att kanalisera allt motstånd under en intensiv period, vi får hoppas att de ser allt detta.

Släpper ut mest koldioxid i Sverige

Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil skulle öka utsläppen från anläggningen med en miljon ton om året, och göra företagets raffinaderi till Sveriges enskilt största utsläppskälla av koldioxid. 

Det skulle också innebära att Sverige i praktiken inte kan uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. Den 15 juni bedömde Mark- och Miljööverdomstolen Preems expansionsplaner som tillåtna och beslutet ligger nu hos regeringen. 

Det råder oklarhet kring när regeringen kommer att fatta beslut i frågan: Naturskyddsföreningen tror att processen kan ta ett par år till, medan lokala politiker i Lysekil tror att beslutet kan komma redan i höst. 

– Det är sannolikt att det kommer fler aktionsveckor innan regeringen fattar någon sorts beslut. När beslutet väl kommer, kommer vi fortsätta protestera om det blir negativt, och fira om de beslutar att stoppa utbyggnaden. 

Information om aktionerna uppdateras löpande på nätverkets Facebooksida och hemsida.

Radar

Svenskar återvinner allt sämre

Återvinning av glas på en återvinningsstation.

Mängden förpackningar i Sverige har ökat med 30 procent sedan 2012. Samtidigt återvinner vi allt sämre. 

Mängden förpackningar av plast, kartong och papp har ökat med nära 30 procent sedan 2012, enligt uppgifter från de företag som tar sitt producentansvar för förpackningarna. Sannolikt är siffran än högre, skriver Naturvårdsverket.

Men återvinningen har inte ökat i samma takt, enligt myndighetens färska statistik. I år nås endast två av tio återvinningsmål, för konservburkar respektive aluminiumförpackningar. Året innan nåddes fyra mål.

– Målen finns där för att vi behöver återcirkulera resurser mer effektivt, både i Sverige och EU. Vi behöver minimera den totala mängden avfall och designa förpackningar så att de håller längre, återanvänds eller att materialet går att återvinna, säger Fredrik Khayati, handläggare på miljögifts- och analysenheten i ett pressmeddelande.

De förpackningar vi använder mest av är papp, kartong och wellpapp. Mängden förpackningar av dessa material användes motsvarande 60 kilo per person i fjol. 

Mest och minst återvunnet

• De förpackningsslag som materialåtervanns mest under 2022 var pantburkar och glas. 89 procent av pantburkarna som sattes på den svenska marknaden gick till materialåtervinning. Materialåtervinningsgraden för glas var 86 procent. 
• 78 procent av alla kartong- och pappersförpackningar återvanns.
• Lägst materialåtervinningsgrad, 35 procent, var det för plastpackningar.
Källa: Naturvårdsverket

Radar

Så kan Sveriges nästa nationalpark se ut

Bullerö är en av de större öarna i Nämdöskärgården.

Sveriges mest storslagna eller särpräglade naturområden har fått status nationalpark. I landet finns i dag 30 stycken, och nu finns förslaget för nummer 31 klart: Nämdöskärgården i Stockholms skärgård.

”Vida vyer över havet och en obruten horisont tillsammans med utsikten över den oexploaterade skärgårdens gytter av små och stora öar, kobbar och skär ger en känsla av frihet, rymd och storslagenhet. Här finns möjlighet att uppleva mörker och stjärnhimmel. Det finns platser där stillhet, lugn och ro råder.”

beskriver Naturvårdsverket några av Nämdöskärgårdens upplevelsevärden.

Skärgården längs den svenska Östersjökusten och vidare över till Finland är världens största sammanhängande skärgårdsområde. Nu föreslås en bit av detta område bli nationalpark, vilket är det starkaste skyddet ett naturområde kan få i Sverige. 

Oexploaterat

Beteckningen ses som en kvalitetsstämpel för naturupplevelser, med unik natur som är typisk för olika delar av Sverige. Enligt förslaget som kan göra Nämdöskärgården till nationalpark beskrivs området ha särskilda kvalitéer som större oexploaterat område som innefattar både mellan- och ytterskärgård.

– En nationalpark i Nämdöskärgården innebär att ett unikt skärgårdslandskap skyddas långsiktigt och att Sveriges nationalparker kommer att omfatta ett biologisk värdefullt område som representerar Stockholms skärgård och norra Östersjön, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Rödalger och blåstång hör till områdets typiska arter. Foto: Cinthia Tiberi Ljungqvist

Tusentals öar

Ytan är 31 900 hektar och består till 97 procent av hav. Nämdöskärgården ska bli den första nationalparken som representerar Sveriges del i Östersjön. Typiskt är stora grunda områden med havsvikar som hyser blåstångsbälten, rödalger och blåmusselbäddar.

Landarealen utgörs av ett tusental öar, kobbar och skär, som rymmer ängar med flertalet orkidéer och fjärilar som apollofjäril och fetörtsblåvinge. Det finns betesmarker och gamla gårdar och torp, liksom naturmålaren Bruno Liljefors tidigare ateljé och jaktstuga. Ytterskärgårdens karga klippor har ett särpräglat fågelliv, med arter som tordmule och höksångare.

Arbetet med att ta fram förslaget till ny nationalpark inleddes 2020 av Naturvårdsverket tillsammans med med Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. 

Nu är förslaget ute på remiss till och med 1 mars 2024. Därefter skickas ett slutgiltigt förslag till regeringen med en begäran om att nationalparken bildas. Planerad invigning är 2025.

Nämdöskärgården blir då Sveriges andra marina nationalpark. Den första är Kosterhavets nationalpark belägen i norra Bohuslän.

Skyddade, grunda vikar fungerar som viktiga lek- och uppväxtområden för fisk, samtidigt som de är känsliga för lokal påverkan från till exempel båtlivet. Foto: Länsstyrelsen Stockholms län

Nationalparkens syfte…

… är att ”bevara ett representativt och variationsrikt havs- och skärgårdslandskap i
Östersjön i väsentligen oförändrat skick”.

Syftet ska uppnås genom att:
• minimera negativ påverkan på områdets naturvärden och inte tillåta
exploaterande verksamhet
• införa nödvändiga regleringar för att bevara marina miljöer
• bedriva ändamålsenlig skötsel för att bevara och utveckla områdets
naturvärden
• genomföra ändamålsenliga åtgärder för att ge allmänheten tillgång till
nationalparkens natur- och upplevelsevärden

Källa: Naturvårdsverket