Radar

Ny strategi för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Sommaren 2018 rådde torka i stora delar av Sverige.

Jordbruksverket har tagit fram en strategi för hur vattenanvändningen inom jordbruket kan bli mer hållbar. I strategin pekar man bland annat på att det finns behov av ökade investeringar i vattenmagasinering och anläggningar av våtmarker.

– Jordbruket har inget eget vatten. Vattnet är en gemensam resurs som ska räcka till behoven i alla sektorer utan att ekosystemet äventyras, säger Tomas Johansson, utredare inom vattenhushållning, i ett pressmeddelande från Jordbruksverket. 

Strategin pekar inte ut några konkreta åtgärder som ska genomföras, däremot listar den ett antal utmaningar inom jordbrukssektorn. En av dessa är underhåll och anpassning av diken och andra markavvattningsanläggningar för en ökad produktion och bättre vattenmiljö. Författarna skriver också att de dräneringsanläggningar som finns i dag kan behöva anpassas för att klara klimatförändringarna. 

En annan utmaning som lyfts i strategin är att det finns ett stort behov av vattenmagasin, framförallt i de östra och sydöstra delarna av Sverige där risken för torka och vattenbrist är stor. ”Tillgången på vatten under växtsäsongen är ofta begränsad där, vilket leder till konkurrens om vatten mellan olika samhällsintressen”, står det i rapporten. 

En tredje aspekt som tas upp är anläggningar av våtmarker i landskapet, både för att lagra vatten för bevattning, minska växtnäringsläckage, öka grundvattenbildningen och bidra till den biologiska mångfalden.

– För att uppnå en hållbar hantering av vatten i jordbruket behöver myndigheter, andra offentliga institutioner och lantbruksföretagen samverka. En förutsättning är att vi förstår varandras mål, roller och drivkrafter. Tillsammans kan vi bidra till en hållbar vattenhantering i Sverige så att vattnet räcker till för alla, säger Tomas Johansson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV