Radar

RFSL:s seniornätverk: Låt äldre hbtqi-personer ta plats

Många äldre hbtqi-personer saknar forum där de kan komma till tals och mötesplatser med andra hbtqi-personer, skriver Pell Uno Larsson, RFSL:s seniornätverk, i en debattartikel.

Många äldre hbtqi-personer upplever, liksom andra äldre, ensamhet och det behövs fler mötesplatser och forum där de kan få utrymme, utöver Pride-firandet, skriver Pell Uno Larsson, RFSL:s seniornätverk, i en debattartikel i tidningen QX.

På fredag inleds Stockholm Pride, som i år hålls digitalt på grund av pandemin, och med anledning av detta lyfter Pell Uno Larsson, Ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och ansvarig för RFSL:s seniornätverk, de äldre hbtqi-personernas situation.

Han påpekar att å ena sidan kan den digitala formen av årets Pride-firande vara positivt då fler kan få möjlighet att delta i seminarierna, även de som bor på mindre orter. Samtidigt kan det vara en utmaning för många äldre med nya digitala plattformar och det kan vara svårare att höra vad andra deltagare säger. Men även under normala omständigheter kan det vara svårt för äldre att orka gå med i Pride-paraden skriver han.

Önskan att träffa andra hbtqi-personer

RFSL:s seniornätverk genomförde en enkät i slutet av förra året till äldre hbtqi-personer och Pell Uno Larsson lyfter att många enligt svaren upplever att de, precis som andra äldre, blir mer ensamma och att det finns en stor önskan att kunna träffa andra hbtqi-personer och få uppleva sig själv som norm. Cirka 20 procent uppger att de sällan eller aldrig är öppna med att de är hbtqi-personer för andra.

”Vi behöver fler mötesplatser för äldre hbtqi-personer i Sverige och fler boenden med hbtqi-profil samt gärna även fler platser och sammanhang där äldre och yngre kan träffas i gemenskap.” skriver Pell Uno Larsson.

Komplement till Pride

Han efterlyser också forum där erfarenheterna från de äldre i hbtqi-rörelsen kan tas till vara och där de äldre kan få höras och ta plats.

”Många andra länder har LGBT History Month som ett komplement till Pride, där hbtqi-personers historia lyfts fram och berättelser från oss som var med och skapade rörelsen får höras och stå i centrum.”

Om RFSL:

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950.
RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.
RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7 000 medlemmar och 36 avdelningar spridda över Sverige.
Källa: RFSL

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.