Radar

Miljoner beviljas för bättre vatten

Mikroplaster från bland annat konstgräs sprids till vattendrag.

Naturvårdsverket har beslutat vilka som ska få 2020 års bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag. Bidragen går bland annat till flera kommuner.

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 dela ut bidrag som ska gå till åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön. Under 2020-2023 fördelar myndigheten ut drygt 83 miljoner kronor.

De som får bidrag ska minska spridningen av mikroplast och andra dagvattenföroreningar från bland annat industriområden, centrum- och bostadsbebyggelse, vägar och verksamheter som till exempel konstgräsplaner.

Insatserna ska bidra till ökad kunskapsspridning och att nå miljökvalitetsmål som till exempel grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt växt och djurliv och en giftfri miljö.

Bland dem som beviljats bidrag i år finns IFK Göteborg, Skånefrö AB, Nacka kommun, Göteborgs Stad, Haninge kommun bland flera andra kommuner.