Radar

Grönt ljust för Preemraff trots utsläppen

Mark- och miljööverdomstolen anser att Preems oljeraffinaderi i Lysekil bör få nytt miljötillstånd.

Mark- och miljööverdomstolen gör tummen upp för Preems omdiskuterade utbyggnadsplaner i Lysekil.
– Vi är väldigt besvikna, säger Johanna Sandahl på Naturskyddsföreningen.
Nu ligger bollen hos regeringen, som ska fatta slutgiltigt beslut i frågan.

Preems utbyggnadsplaner vid Brofjorden i Lysekil har fått hård kritik från miljörörelsen, bland annat på grund av att koldioxidutsläppen från raffinaderiet skulle öka med en miljon ton per år.

Mark- och miljööverdomstolen, som nu lämnat sitt yttrande till regeringen, anser dock att Preem bör få ja till sin ansökan om nytt miljötillstånd.

– I yttrandet till regeringen bedömer vi sammanfattningsvis att den verksamhet som Preem sökt tillstånd för är tillåtlig, säger hovrättsrådet Li Brismo på en pressträff.

Naturskyddsföreningen, en av parterna som överklagat, mottog beskedet med besvikelse.

– Vi är förstås väldigt besvikna över domstolens yttrande i dag. Vi hade hoppats att domstolen skulle ha hörsammat de starka argument som finns mot en utbyggnad, säger ordföranden Johanna Sandahl.

– Det handlar trots allt om en ansökan om ett juridiskt bindande evighetstillstånd att öka utsläppen med en miljon ton koldioxid per år.

Preem välkomnar

Preem ser samtidigt den planerade utbyggnaden som en miljösatsning, där utsläppen i Lysekil visserligen skulle öka men de globala utsläppen av koldioxid totalt sett skulle minska.

Bolagets vd Petter Holland välkomnar därför domstolens yttrande. Han har dock förståelse för kritiken.

– Jag förstår den mycket väl. Men det är ett komplicerat projekt med många aspekter, säger han till TT.

– Det stämmer att punktutsläppen i Lysekil går upp. Men nettoeffekten över tid blir jättepositiv för klimatet. I synnerhet eftersom vi kommer att fasa ut fossila volymer och installera teknologi för att fånga in koldioxid.

Preems ambition att bli klimatneutralt till 2045 är inte bara ett löfte utan en nödvändighet för att bolaget ska överleva, poängterar han.

– Att fortsätta släppa ut fossilt koldioxid är ingen hållbar väg, då är du dödsdömd som bolag, säger Petter Holland.

– Kan du som bolag inte hantera ditt eget koldioxidutsläpp kommer du att gå under.

Hänvisar till EU-system

Just koldioxidutsläppen är också en central fråga i tillståndsprövningen, enligt Mark- och miljööverdomstolen.

Enligt kritikerna skulle utsläppsökningen riskera att göra det omöjligt för Sverige att uppnå sina klimatåtaganden enligt Parisavtalet.

Hovrättsrådet Li Brismo och hovrättslagmannen Claes-Göran Sundberg under Mark- och miljööverdomstolens pressträff
Hovrättsrådet Li Brismo och hovrättslagmannen Claes-Göran Sundberg under Mark- och miljööverdomstolens pressträff. Foto: Henrik Montgomery/TT

Naturskyddsföreningen har exempelvis hänvisat till den så kallade stoppregeln i miljöbalken, som förbjuder verksamhet om den ”föranleder stor skada på människors hälsa eller miljön”.

Domstolen bedömer dock inte att stoppregeln kan tillämpas på Preemraff i Lysekil, eftersom verksamheten ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser.

– Vi har kommit fram till att med hänsyn till EU:s utsläppshandelssystem så är stoppregeln inte tillämplig. Så vi anser inte att det ska regleras via det, säger hovrättslagmannen Claes-Göran Sundberg.

– Sedan har vi tittat på de övriga punkterna och sagt att med de försiktighetsmått och de villkor som föreskrivits ska det vara möjligt att tillåta den här verksamheten.

Upp till regeringen

Naturvårdsverket har i tidigare uttalanden rekommenderat att ett eventuellt tillstånd bör tidsbegränsas. Men enligt Mark- och miljööverdomstolen finns övervägande skäl för att Preems tillstånd ska gälla tills vidare.
Efter domstolens yttrande är det nu närmast upp till regeringen att ta ställning.

”Regeringen har tidigare beslutat att regeringen ska pröva om Preemraff Lysekil kan tillåtas. Skälet för det är att verksamheten kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag på grund av dess klimatpåverkan”, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i en skriftlig kommentar.

”I och med att domstolen nu överlämnar ärendet till regeringen kommer regeringen att inleda sin handläggning av ärendet för att fatta beslut om verksamheten kan tillåtas”.

Det är enligt regeringen en prioriterad fråga, men när ett beslut kan komma är för tidigt att säga.

Preemraff

Ligger vid Brofjordens djupa yttre del, norr om Lysekil i Bohuslän. Togs i drift 1975 med namnet Scanraff.
Skandinaviens största oljeraffinaderi. Ungefär hälften av alla raffinaderiprodukter som säljs i Sverige kommer härifrån. Ungefär halva produktionen går på export.
Preem har omkring 600 anställda vid raffinaderiet i Lysekil. Utbyggnaden har beräknats leda till 250 nya fasta anställningar vid raffinaderiet, samt omkring 3 000 ytterligare arbetstillfällen under byggtiden.
Preem vill bygga ut i Lysekil bland annat för att kunna omvandla tjockolja, en restprodukt från bensin- och oljeproduktionen, till bensin och diesel med mindre miljöpåverkan.
Preem behöver också ett nytt miljötillstånd för att få använda förnybara råvaror i produktionen.
Enligt Preem kommer utbyggnaden att leda till ökade koldioxidutsläpp på omkring en miljon ton per år. Bolaget lyfter samtidigt fram en rad åtgärder för att minska utsläppen, och poängterar att utsläppen i användarled skulle minska drastiskt efter utbyggnaden.
Preem har också ett raffinaderi på Hisingen i Göteborg.
TT

Detta har hänt

14 december 2016: Preem ansöker om nytt miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.
9 november 2018: Domstolen godkänner ansökan. Beslutet överklagas dock av bland andra Naturskyddsföreningen.
17 juni 2019: Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Samma dag skickar Naturskyddsföreningen en så kallad underrättelse till regeringen, som enligt organisationen borde ta över prövningen av tillståndet.
27 juni 2019: Även Naturvårdsverket skickar en underrättelse till regeringen, med hänvisning till att utbyggnaden enligt verket faller in under miljöbalkens skrivelser om verksamhet som ”kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag”.
23 augusti 2019: Regeringen beslutar att ta över det slutgiltiga beslutet om Preems nya miljötillstånd.
30 oktober 2019: Preem kompletterar sin tillståndsansökan. Bland annat minskas den planerade utbyggnaden med 20 procent, vilket tillsammans med andra åtgärder också sänker prognosen för koldioxidutsläppen.
10–12 mars 2020: Mark- och miljööverdomstolen håller sin förhandling i Lysekil.
15 juni 2020: Domstolens yttrande blir offentligt.
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV