Radar

Taxiföretag riskerar konkurs

Taxibranschen är hårt drabbad i den pågående coronakrisen.

Coronaepidemin har slagit hårt mot taxinäringen. En stor del av taxiföretagen riskerar konkurs innan regeringens omställningsstöd träder i kraft den 1 juli, visar en enkät från Svenska Taxiförbundet.

– Regeringens förslag om omställningsstöd för företag är en mycket bra början, men införs för sent. Taxinäringen är en av de branscher som är hårdast drabbad, säger Claudio Skubla förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet i ett pressmeddelande.

I enkäten svarar fem av tio taxiföretag att de inte klarar av att vänta in stödet. Det innebär att 3 800 taxiföretag i Sverige riskerar att gå i konkurs.

Stödpaket når inte taxibranschen

Nu finns en oro hos taxiföretagen över vilka effekter det här kommer att få för tillgängligheten efter coronakrisen, inte minst för de samhällsbetalda transporterna såsom färdtjänst, sjuktransport och skolskjuts.

Regeringens stödpaket med lån via Almi, Exportkreditnämnden eller Svensk Exportkredit har inte nått taxibranschen. Taxiföretag stängs också ute från stödpaketet att låna pengar på bank med hjälp av bankens statliga lånegaranti.

– I den mån det går har taxiföretagen aktivt arbetat för att hitta andra intäktskällor sedan krisens början men de ersätter inte de stora intäktsförlusterna. Stöden måste komma ut snabbare till företagen och omfatta fler, säger Claudio Skubla.

Bransch med små marginaler

I Sverige finns drygt 7 600 taxiföretag och 18 700 taxifordon registrerade för yrkesmässig trafik. Nära hälften av verksamheten utgörs av samhällsviktiga transporter, som färdtjänst, skolskjuts och sjukresor.

Under de senaste åren har konkurrensen ökat på den svenska taximarknaden. Branschen utmanas av internationella företag som via mobilappar erbjuder taxitjänster och av svarttaxi som använder sig av sociala medier.

Taxibranschen har över en längre tid haft små ekonomiska marginaler. Rörelsemarginalen i taxiföretag är i snitt mindre jämfört med såväl övriga trafikslag som näringslivet i övrigt.

År 2018 ökade antalet konkurser i taxibranschen till 128 från 88 året före, vilket var ett trendbrott då konkurserna minskade mellan år 2015–2017. En förklaring till detta är den pressade ekonomiska situationen i taxibranschen men också en växande andel svart taxiverksamhet.

Källa: TT/Branschorganisationen Svenska Taxiförbundet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV