Radar

Politiker i Göteborg vill se ökad lokal livsmedelsförsörjning

Flera politiker uppmärksammar nu behovet av att se över den lokala livsmedelsberedskapen i staden.

I Göteborg har en lokal omställningsgrupps påverkansarbete i samband med potatisuppropet lett till gensvar från politikerna. I tre yrkanden från olika partier föreslås bland annat kurser för småskalig matodling, inventering av lämplig odlingsmark och att odlingsprojekt i staden snabbt skalas upp.

Efter att ha skickat ett brev till kommunen med förslag på hur man kan arbeta med att säkra tillgången av livsmedel i Göteborg, bjöds den lokala omställningsgruppen in till två politikermöten.

Ett av mötena ledde till att gruppen fick i uppdrag att utforma en halvdag om matsäkerhet för kommunstyrelsen. Dessutom skickades tre yrkanden från olika partier till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om behovet av att se över den lokala livsmedelsberedskapen.

I ett yrkande föreslår MP och V att stadsledningskontoret ska få i uppdrag att ”kraftigt stärka krisberedskapen och självförsörjningsgraden för Göteborgs livsmedelsförsörjning både på kort och lång sikt”.

I ett yttrande svarar Socialdemokraterna att det finns en poäng att se över hur nationen kan stärka sin självförsörjning, men att det är ”en nationell fråga och inte en rent kommunal angelägenhet”.

Kurser för småskalig matodling

I en annan motion föreslår MP att Göteborg Stad säkrar den jordbruksmark som finns inom kommunen för att skapa förutsättningar för mer odling i och kring staden för att öka stadens självförsörjning av livsmedel.

”Vi ser gärna både utveckling av yrkesmässig odling och att betydligt fler Göteborgare själva får möjlighet att odla egen mat. Matproduktionen behöver komma närmare människan”, skriver MP.

Ett annat yrkande med bred uppslutning från nästan alla partier (M, L, C, S, V, MP) föreslår bland annat att pågående odlingsprojekt i staden skyndsamt ska skalas upp under 2020. De förslår också kurser för småskalig matodling och att Fastighetsnämnden ska inventera kommunal mark som lämpar sig för odling.

Yrkandena skulle tagits upp i kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj men har skjutits upp till den 3 juni.