Radar

EU stänger dörren för de mest sårbara

Den italienska kustbevakningen söker efter migranter i vattnen utanför Sicilien.

Flera länder i Europa har försökt hindra hjälporganisationer att rädda liv till havs, med hänvisning till covid-19. Läkare Utan Gränser uppmanar nu europeiska regeringar att sluta använda coronapandemin som ett svepskäl för en dödlig migrationspolitik.

Organisationens uppmaning kommer efter de scener som utspelade sig på Medelhavet under påskhelgen, då Malta och Italien avstod från att rädda människorna på flera överfulla gummibåtar, med hänvisning till covid-19.

Länderna nekade dessutom närmare 200 personer, som räddats av hjälporganisationerna, en säker hamn.

– Läkare Utan Gränser är oroade över att länder använder smittskyddsåtgärder som ett verktyg för att rättfärdiga kränkningar av internationell rätt och humanitära principer, vilket leder till att de mest sårbara dör vid Europas gräns, säger Annemarie Loof, operativ chef för Läkare Utan Gränser i ett pressmeddelande.

Kalkylerat och cyniskt  utnyttjande?

Europeiska flyg övervakade området ovanifrån men ingrep inte, trots att de såg hur situationen förvärrades. Fem personer har bekräftats döda och sju är försvunna som en direkt följd av detta.

Den 12 april förlorades kontakten med en båt med 85 passagerare som nu befaras ha kapsejsat, trots att den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex hävdar att båten nått fram till Sicilien, enligt Läkare Utan Gränser.

– Tysklands uppmaning till hjälporganisationer att avsluta sök- och räddningsinsatserna till havs är diskriminerande och oproportionerlig. Detsamma gäller Italiens och Maltas beslut att stänga sina hamnar för de som räddats, säger Annemarie Loof.

– I bästa fall är det här oinformerade och reflexmässiga reaktioner, i värsta fall är det ett kalkylerat och cyniskt utnyttjande där oro för folkhälsan används som ett svepskäl för att förbjuda livräddande insatser och stänga dörren för människor i desperat behov av skydd,  fortsätter hon.

EU hindrar hjälporganisationer

Enligt FN:s migrationsorganisation IOM är åtminstone 650 000 flyktingar och migranter fast i Libyen just nu. Därutöver finns även 150 000 libyska internflyktingar.  Bara under den senaste veckan har fler än 700 personer försökt fly från landet i instabila gummibåtar. Många båtar stoppas och tvingas tillbaka till Libyen av den libyska kustbevakningen.

Trots att det finns ett stort behov av dedikerade sök- och räddningsinsatser fortsätter EU att frånsäga sig sitt ansvar och att hindra hjälporganisationer från att göra en insats, menar Läkare utan Gränser.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.