Radar

Fler rödlistade fåglar 2020

Den till synes vanliga björktrasten har minskat markant och rödlistas i år i kategorin "nära hotad".

Antalet rödlistade fågelarter har ökat med 21 procent. Några av de arter det går dåligt för är skrattmås, gråkråka, skrattmås och björktrast. Arter som lämnar rödlistan är till exempel skäggmes, gröngöling, sånglärka och kungsfågel. 

Det är SLU Artdatabanken som tar fram listan över rödlistade arter i Sverige 2020. 

I Sverige häckar 245 fågelarter regelbundet. Av dessa bedöms 30 procent minska så kraftigt att de blir rödlistade. Det innebär att antalet rödlistade fågelarter har ökat med 21 procent.

Backsvala och hussvala minskar kraftigt

Dykänder, ejder, bergand och brunand har minskat kraftigt och flyttas nu från kategorin sårbar till starkt hotade. Backsvala och hussvala har också minskat kraftigt. 

Rödspov och fältpiplärka finns fortfarande kvar på rödlistan, men de senaste årens åtgärder för att skydda deras häckningsmiljöer, har i stort sett hejdat deras minskning. 

En sannolik anledning till att ängspiplärka, skäggmes och kungsfågel lämnar rödlistan är de mildare vintrarna. Lika bra går det inte för sånglärka och gröngöling, men de lämnar rödlistan tack vare att populationsminskningen planar ut.

Rödlistan för 2020 publiceras den 22 april. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV