Radar

Mindre arbetsgrupper lönar sig inom vård- och omsorg

Att fördubbla antalet chefer i en verksamhet ger vinst efter två år enligt Sveriges kvinnolobbys uträkningar.

I kvinnodominerande yrken inom vård- och omsorg är det ofta stora personalgrupper och många sjukskrivningar, vilket enligt forskning har en nära koppling. Att ha färre medarbetare per chef skulle både gynna personalen och och ge en vinst för verksamheten, enligt en uträkning från organisationen Sveriges kvinnolobby.

I äldreomsorgen kan exempelvis en chef ha 40–50 anställda och bristande arbetsvillkor leder till stora kostnader som en följd av ohälsa och missnöje. Välfärden tappar personal genom sjukskrivningar eller då anställda helt lämnar arbetsplatsen eller yrket.

– I välfärdens viktiga kontaktyrken där de flesta anställda är kvinnor är arbetsbelastningen hög och arbetsgrupperna stora. Då blir det svårt att vara en bra chef som ser alla medarbetare och svårt för medarbetarna att be om stöd. Men det behöver inte vara så. Det går att organisera arbetslivet så att att kvinnor och män mår bra på jobbet och har lika nära till chefen, kommenterar Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby, i ett pressmeddelande.

Lönsamhet efter två år

Organisationen föreslår att medarbetarnas tillgänglighet till sina chefer bör öka genom att minska antalet medarbetare per chef och att en svagare ekonomisk utveckling bör mötas med investeringar i välfärdspersonalens hälsa. De menar också att det är viktigt att detta genomförs i dialog med ansvariga politiker och att verksamheterna får resurser för detta.

Enligt Sveriges kvinnolobbys uträkningar skulle en vård- och omsorgsförvaltning med 2000 anställda behöva öka antalet chefer med drygt hälften för att minska antalet medarbetare per chef från 45 till 30. Detta skulle då ge lönsamhet efter cirka två år, med nästan sex miljoner kronor per år.

"Kvinnors arbete underskattas"

Att det just handlar om kvinnodominerade yrken är ingen slump skriver Sveriges kvinnolobby: ”Kvinnors arbete har ofta underskattats, osynliggjorts och klassats som mindre kvalificerat än mäns. Trots att det är tydligt att kvinnodominerade yrken som ofta kretsar kring människor är komplexa, involverar svåra beslut och innebär många kontaktytor och därför kräver ett nära ledarskap.”

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation som samlar närmare 50 kvinnoorganisationer.

Radar

Svenskar återvinner allt sämre

Återvinning av glas på en återvinningsstation.

Mängden förpackningar i Sverige har ökat med 30 procent sedan 2012. Samtidigt återvinner vi allt sämre. 

Mängden förpackningar av plast, kartong och papp har ökat med nära 30 procent sedan 2012, enligt uppgifter från de företag som tar sitt producentansvar för förpackningarna. Sannolikt är siffran än högre, skriver Naturvårdsverket.

Men återvinningen har inte ökat i samma takt, enligt myndighetens färska statistik. I år nås endast två av tio återvinningsmål, för konservburkar respektive aluminiumförpackningar. Året innan nåddes fyra mål.

– Målen finns där för att vi behöver återcirkulera resurser mer effektivt, både i Sverige och EU. Vi behöver minimera den totala mängden avfall och designa förpackningar så att de håller längre, återanvänds eller att materialet går att återvinna, säger Fredrik Khayati, handläggare på miljögifts- och analysenheten i ett pressmeddelande.

De förpackningar vi använder mest av är papp, kartong och wellpapp. Mängden förpackningar av dessa material användes motsvarande 60 kilo per person i fjol. 

Mest och minst återvunnet

• De förpackningsslag som materialåtervanns mest under 2022 var pantburkar och glas. 89 procent av pantburkarna som sattes på den svenska marknaden gick till materialåtervinning. Materialåtervinningsgraden för glas var 86 procent. 
• 78 procent av alla kartong- och pappersförpackningar återvanns.
• Lägst materialåtervinningsgrad, 35 procent, var det för plastpackningar.
Källa: Naturvårdsverket

Radar

Så kan Sveriges nästa nationalpark se ut

Bullerö är en av de större öarna i Nämdöskärgården.

Sveriges mest storslagna eller särpräglade naturområden har fått status nationalpark. I landet finns i dag 30 stycken, och nu finns förslaget för nummer 31 klart: Nämdöskärgården i Stockholms skärgård.

”Vida vyer över havet och en obruten horisont tillsammans med utsikten över den oexploaterade skärgårdens gytter av små och stora öar, kobbar och skär ger en känsla av frihet, rymd och storslagenhet. Här finns möjlighet att uppleva mörker och stjärnhimmel. Det finns platser där stillhet, lugn och ro råder.”

beskriver Naturvårdsverket några av Nämdöskärgårdens upplevelsevärden.

Skärgården längs den svenska Östersjökusten och vidare över till Finland är världens största sammanhängande skärgårdsområde. Nu föreslås en bit av detta område bli nationalpark, vilket är det starkaste skyddet ett naturområde kan få i Sverige. 

Oexploaterat

Beteckningen ses som en kvalitetsstämpel för naturupplevelser, med unik natur som är typisk för olika delar av Sverige. Enligt förslaget som kan göra Nämdöskärgården till nationalpark beskrivs området ha särskilda kvalitéer som större oexploaterat område som innefattar både mellan- och ytterskärgård.

– En nationalpark i Nämdöskärgården innebär att ett unikt skärgårdslandskap skyddas långsiktigt och att Sveriges nationalparker kommer att omfatta ett biologisk värdefullt område som representerar Stockholms skärgård och norra Östersjön, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Rödalger och blåstång hör till områdets typiska arter. Foto: Cinthia Tiberi Ljungqvist

Tusentals öar

Ytan är 31 900 hektar och består till 97 procent av hav. Nämdöskärgården ska bli den första nationalparken som representerar Sveriges del i Östersjön. Typiskt är stora grunda områden med havsvikar som hyser blåstångsbälten, rödalger och blåmusselbäddar.

Landarealen utgörs av ett tusental öar, kobbar och skär, som rymmer ängar med flertalet orkidéer och fjärilar som apollofjäril och fetörtsblåvinge. Det finns betesmarker och gamla gårdar och torp, liksom naturmålaren Bruno Liljefors tidigare ateljé och jaktstuga. Ytterskärgårdens karga klippor har ett särpräglat fågelliv, med arter som tordmule och höksångare.

Arbetet med att ta fram förslaget till ny nationalpark inleddes 2020 av Naturvårdsverket tillsammans med med Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. 

Nu är förslaget ute på remiss till och med 1 mars 2024. Därefter skickas ett slutgiltigt förslag till regeringen med en begäran om att nationalparken bildas. Planerad invigning är 2025.

Nämdöskärgården blir då Sveriges andra marina nationalpark. Den första är Kosterhavets nationalpark belägen i norra Bohuslän.

Skyddade, grunda vikar fungerar som viktiga lek- och uppväxtområden för fisk, samtidigt som de är känsliga för lokal påverkan från till exempel båtlivet. Foto: Länsstyrelsen Stockholms län

Nationalparkens syfte…

… är att ”bevara ett representativt och variationsrikt havs- och skärgårdslandskap i
Östersjön i väsentligen oförändrat skick”.

Syftet ska uppnås genom att:
• minimera negativ påverkan på områdets naturvärden och inte tillåta
exploaterande verksamhet
• införa nödvändiga regleringar för att bevara marina miljöer
• bedriva ändamålsenlig skötsel för att bevara och utveckla områdets
naturvärden
• genomföra ändamålsenliga åtgärder för att ge allmänheten tillgång till
nationalparkens natur- och upplevelsevärden

Källa: Naturvårdsverket