Radar

Spretiga tvångsplaceringar drabbar skolgången

Skor i hallen på ett HVB-hem.

Barn med helt olika problem tvångsplaceras på samma typ av ungdomshem, enligt Barnombudsmannen. Avbruten skolgång och sämre psykisk hälsa drabbar barnen när de tvingas flytta till ännu ett boende.

Mer än hälften av flickorna och runt en tredjedel av pojkarna som bor på ungdomshem har tidigare varit placerade på fem eller fler boenden, visar Barnombudsmannens (BO) enkätundersökning som ingår i den årsrapport som lämnas över till regeringen i eftermiddag.

Den övergripande slutsatsen i årsrapporten är att det saknas tillräckligt många olika typer av boenden för att kunna hjälpa barn med olika problem. Bristen leder till att barnen ofta tvingas flytta till ett nytt boende när det första – eller det andra eller tredje – inte fungerar, enligt BO.

Exponeras för droger

– Ett utåtagerande barn, ett barn med självskadebeteende eller funktionshinder kan ha väldigt olika behov, säger BO Elisabeth Dahlin till TT.

– Barn som är omhändertagna på grund av våld i hemmet kan hamna på samma hem som barn med drogproblematik, det kan innebära att de exponeras för en livsstil som de inte skulle ha exponerats för annars. Vi har mött barn som pekar på att innan blev omhändertagna hade de aldrig varit i kontakt med droger, säger hon.

Flyttarna går ut över barnens psykiska hälsa, enligt BO som konstaterar att självmordstankar och självmordsförsök är betydligt vanligare bland tvångsplacerade barn.

Enkätundersökningen visar även att fyra femtedelar av flickorna och runt två tredjedelar av pojkarna har upplevt sömnproblem under den senaste veckan.

– Det vi också ser är att det saknas kompetens på många boenden, och då finns risk för hemmasnickrade metoder och diagnoser som gör att barnets totala vårdbehov inte tillgodoses, säger Dahlin.

Försämrade livschanser

En ytterligare konsekvens av flyttarna är att skolgången påverkas när barnen flyttar till en ny stad eller stadsdel.

– Den enskilt starkaste skyddsfaktorn för placerade barn är att de har en fullföljd skolgång, det är den bästa trampolinen in i framtiden. När barn flyttar mellan olika typer av boenden, eller inte får gå i skolan för att det pågår en diagnosutredning, då försämras deras livschanser, säger Dahlin.

Barnombudsmannens undersökning

Barnombudsmannen (BO) har genomfört en enkätundersökning med 266 barn som bor eller nyligen har bott i familjehem, i HVB-hem eller Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem.

Mer än hälften av flickorna och runt en tredjedel av pojkarna som svarade har tidigare varit placerade på fem eller fler boenden.

Fyra femtedelar av flickorna och runt två tredjedelar av pojkarna i enkätundersökningen har upplevt sömnproblem under den senaste veckan.

En knapp tredjedel av pojkarna och drygt fyra av tio flickor svarar att de alltid känner sig trygga på sitt boende.

Drygt hälften av flickorna och runt en tredjedel av pojkarna har upplevt kränkningar och hot på sitt boende, fyra av tio flickor och två av tio pojkar har upplevt våld.

Källa: Barnombudsmannens årsrapport