Radar

Nya regler ska skydda växter mot skadegörare

Asiatisk långhorning är en stor skalbagge som lever i lövträd.

Med klimatförändringarna har risken att få in nya växtskadegörare från andra delar av världen ökat. Från den 14 december gäller nya regler för alla EU-länder om hur vi ska skydda oss mot olika typer av växtskadegörare.

Reglerna skärps för att bättre skydda våra växter, vår skog och naturområden från nya växtskadegörare som ännu inte spridits inom EU, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

De nya reglerna innebär att alla EU-länder får ett tydligare ansvar att tidigt upptäcka, bekämpa och utrota nya växtskadegörare som inte finns inom EU, så kallade karantänskadegörare. Exempel på sådana är tallvedsnematod och asiatisk långhorning.

Hotar den biologiska mångfalden

Reglerna skärps också för att begränsa de växtskadegörare som redan finns inom EU, men som kan orsaka stor ekonomisk skada. Ett exempel är päronpest.

Risken för att få in nya växtskadegörare från andra delar av världen har enligt Jordbruksverket ökat med den globala handeln. Även klimatförändringarna bidrar till ökad risk för att skadegörare, som tidigare begränsats av låga temperaturer, etablerar sig i Europa,.

Nya och fler växtskadegörare kan hota produktionen av livsmedel, foder och virke, biologisk mångfald, trädgårdar och andra växtmiljöer, menar Jordbruksverket.

Fler skadegörare innebär även en risk för ökad användningen av växtskyddsmedel, vilket gör det svårare att odla hållbart. Det försämrar också möjligheterna för biologisk mångfald och en giftfri miljö.

De nya reglerna innebär bland annat

Att alla plantor, fröer, frukter, grönsaker och snittblommor som importeras från länder utanför EU ska ha så kallade sundhetscertifikat. Det krävs också i vissa fall för trä, spannmål och för begagnade maskiner som kan vara jordiga.
Att företagens och myndigheters skyldighet att agera snabbt vid misstanke om karantänskadegörare förstärks för att hindra spridning i ett tidigt skede.
Att alla plantor och vissa fröer som flyttas inom EU av yrkesmässiga aktörer ska ha växtpass. Kraven på de aktörer som får utfärda växtpass blir tydligare än tidigare. 
Att det ska finnas ett system för spårbarhet, så att de som handlar med växter och fröer kan följa förflyttningen av växter i handelskedjan.