Radar

Urfolkens matproduktion kan vägleda hållbar utveckling

Urfolken lyckas ofta skapa en säker tillgång på mat genom att satsa på tåligare grödor, som även har bättre förutsättningar att klara ett förändrat klimat.

”De metoder världens ursprungsbefolkningar traditionellt använt sig av för att producera mat bör lyftas fram i en tid då klimatförändringarna blir ett allt större hot.” Det var budskapet från deltagarna vid ett forum som hölls i Milano förra veckan.

Lokala kunskaper som har sina rötter i traditionella metoder som gått i arv från tidigare generationer kan enligt deltagarna vid mötet bli viktiga i arbetet för att uppnå en hållbar framtida matproduktion.

Enligt FN utgör de 370 miljoner människor som tillhör olika ursprungsbefolkningar i 70 olika länder endast 6 procent av världens befolkning. Men samtidigt är deras matproduktion ofta diversifierad och anpassad för lokala förhållanden – något som är viktigt i arbetet för att stärka matsäkerheten i en värld där klimatförändringarna utgör ett allt större hot.

En av deltagarna vid paneldiskussionen om lokala mattraditioner och biologisk mångfald, som hölls inom ramen för Internationella forumet för mat och näring, var Mattia Prayer Galletti som är expert vid Internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD. Han lyfte fram att ursprungsbefolkningarna känner ett starkt samröre med naturen, vilket gör att de förstår behovet av hållbarhet och att skydda naturresurserna.

Urfolkens kunskaper kan bidra till hållbarhet

Enligt Mattia Prayer Galletti lyckas urfolken ofta skapa en säker tillgång på mat genom att satsa på tåligare grödor, som även har bättre förutsättningar att klara ett förändrat klimat.

Detta trots att världens ursprungsbefolkningar i allt högre grad blivit marginaliserade och bortdrivna från sina traditionella marker – vilket utgör ett hot mot deras livsstil.

Dali Nolasco Cruz, som är medlem av den mexikanska organisationen Indigenous Terra Madre, ITM, beskrev hur ursprungsbefolkningar kriminaliseras och till och med dödas av mäktiga affärsintressen som är ute efter naturresurser som finns på deras marker.

– Vi behöver allianser som kan kämpa för moder jord, betonade Dali Nolasco Cruz.

Vid mötet lyfte flera akademiker fram hur ursprungsbefolkningarnas kunskaper kan gynna arbetet för att skapa mer hållbara livsmedelssystem.