Radar

Skolverket om Pisa: Fortsatt positiv trend

En jämförelse med andra OECD-länder visar att de svenska eleverna ligger över genomsnittet i samtliga tre kunskapsområden: läsning, matematik och naturvetenskap.

De svenska 15-åringarna som deltog i Pisa 2018 får högre poäng i alla tre ämnen jämfört med förra Pisamätningen. Sverige ligger nu genomgående över OECD-genomsnittet.

Kunskapsresultaten är nu på samma nivå som 2006, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

–  Det är en fortsatt positiv trend, säger han på en pressträff.

En jämförelse med tidigare svenska insatser visar att kullen född 2002 lyckades få ännu högre poäng än de som skrev proven 2015, vilket var det år nedgången bröts. OECD påpekar att förbättringen från 2015 till 2018 inte är statistiskt säkerställd, men Sverige är tillbaka på den nivå landet var i början av mätningarna.

En jämförelse med andra OECD-länder ger besked att de svenska eleverna ligger över genomsnittet i samtliga tre kunskapsområden: läsning, matematik och naturvetenskap. Förra gången, i Pisa 2015, var det endast i läsförståelse som de svenska eleverna låg över OECD-snittet. I övriga två ämnen låg Sverige på en genomsnittlig nivå.

Upp för pojkar

En positiv signal i Pisaresultaten är att pojkarna knappar in på flickorna vad gäller läsförmåga. Det är ett globalt fenomen att flickor generellt är bättre läsare, men i Sverige har gapet minskat. Nu senast låg flickorna 34 poäng högre än pojkarna, i nivå med OECD-snittet på 30 poäng.

År 2009 var skillnaden i Sverige 46 poäng, men sedan dess har pojkarnas resultat förbättrats medan flickorna legat på samma nivå.

– I läsförståelse nådde Sverige en bottennotering 2012 varefter trenden vänt till en positiv utveckling, säger Anders Auer, Skolverkets huvudförfattare av den svenska Pisarapporten.

OECD konstaterar vidare i sin landsammanfattning för Sverige att poängen stigit sedan 2012 trots att andelen elever med utländsk bakgrund ökat. Om andelen elever med utländsk bakgrund varit densamma 2009 som 2018 hade poängen i läsning då legat nio poäng lägre.

Men i den svenska elevgruppen syns ändå en tydlig resultatskillnad i läsning mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund: de med svensk bakgrund fick så mycket som 83 poäng högre i genomsnitt. Tas socioekonomiska faktorer med i beräkningen blir skillnaden till 54 poäng.

Stora skillnader

Vad gäller likvärdighet, alltså en skola där alla elever oavsett bakgrund och val av skola ges samma chanser att lyckas, ligger Sverige fortfarande på ett OECD-snitt. Då ska man veta att Sverige i början av 2000-talet hade ett relativt likvärdigt skolsystem, enligt Pisa.

– Vi har stora, alltför stora, resultatskillnader mellan olika elevgrupper och olika skolor, säger Peter Fredriksson.

Ett mått på den bristande likvärdigheten i Sverige, och OECD i genomsnitt, är att elever med gynnad social bakgrund fick 89 poäng mer i läsning än elever med svagare socioekonomisk bakgrund 2018. I Pisa 2009, då läsning också var huvudämnet i Pisa, var den svenska poängskillnaden 91.

Dessutom visar Pisa 2018 att svenska rektorer på mer utsatta skolor i högre grad vittnade om lärarbrist, än vad rektorer på skolor med enklare grundförutsättningar gjorde.

Stök i klassrummet

I den svenska skoldebatten har det talats mycket om stök i klassrummen. Pisaresultaten ger en indikation på vad det kan innebära. Det visar sig att de elever som vittnat om att läraren ofta fick vänta en lång stund innan det blivit lugnt presterade 14 poäng lägre i läsning än de som hade studiero. Hänsyn har då tagits till andra faktorer.

Å andra sidan verkar elever i alla OECD-länder ha samma erfarenhet: var fjärde elev i Sverige och OECD som helhet uppger att tid spills på att det ska bli lugnt i klassrummet.

Bäst i Pisa

Kärnan i Pisa 2018 är alltså att Sverige återigen ligger över OECD-snittet i samtliga tre ämnen. Men vilka fick högst poäng?

I OECD-gruppen utmärker sig Estland, med högst poäng i läsning (523) och naturvetenskap (530). Japan hade högst poäng i matematik (527).

Av de nordiska länderna hade Finland högst poäng i läsning (520) och naturvetenskap (522), Danmark högst i matematik (509).

Men de allra högsta poängen hamnade i Kina, närmare bestämt i Beijing, Shanghai, Jiangsu och Zhejiang, med 555 poäng i läsning, 591 i matematik och 590 i naturvetenskap.

Detta är Pisa

Pisa (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som mäter 15-åringars förmågor i läsning, matematik och naturvetenskap. Den genomförs vart tredje år, och resultaten presenteras med ett års fördröjning.

Pisa drivs av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Nationellt ansvarig är Skolverket. Sveriges kostnad för att delta i Pisa är cirka 14,4 miljoner kronor per treårscykel.

I Pisa 2018 har drygt 5 500 elever i Sverige deltagit, fördelade på 223 skolor. Den stora majoriteten av de svenska eleverna, 96 procent, gick i årskurs 9 när de skrev proven. Eftersom det alltid är 15-åringar som testas är det årskullen född 2002 som svarade i Pisa 2018.

Totalt har cirka 600 000 elever i 79 länder eller regioner svarat på frågorna i Pisa. Elevgruppen representerar hela 32 miljoner elever.

OECD har ett nytt, fjärde kunskapsområde i Pisa 2018: global kompetens. Resultaten i denna del presenteras först 2020. Sverige har inte deltagit i den.

Källor: OECD och Skolverket

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.