Radar

Rika länders konsumtion driver på vattenbristen

I dag lever fyra mil­jarder män­niskor i om­rå­den där det råder vat­ten­brist, en siffra som beräk­nas öka till fem mil­jarder till år 2050.

I dag lever 844 miljoner män­niskor fort­farande utan rent vat­ten, och den siffran riskerar att öka i framti­den. In­för Världs­vat­tenda­gen den 22 mars upp­ma­nar or­gan­i­sa­tio­nen Wa­t­erAid till mer håll­bar pro­duk­tion och min­skat vat­te­navtryck.

I Sverige an­vän­der vi unge­fär 140 liter vat­ten om da­gen per per­son, men om vi räknar in det vatten som går åt till pro­duk­tion av mat, kläder och varor, så stiger siffran till unge­fär 3 900 liter. En stor del av det vat­tnet im­porteras från län­der där stora de­lar av be­folknin­gen lever utan till­gång till rent vat­ten, enligt rap­porten ”Beneath the Surface” som organisationen Wa­t­erAid släp­per inför Världs­vat­tenda­gen.

Rapporten bel­yser hur pro­duk­tion och kon­sum­tion påverkar män­niskors till­gång till rent vat­ten. Eftersom klimatförändringarna leder till län­gre tor­rpe­ri­oder, värre översvämningar, mer oberäkneligt väder och sti­gande havs­nivåer, innebär det även stora vattenförändringar.

Värst drab­bade är män­niskor i världens fat­ti­gaste samhällen, samma män­niskor som har bidragit minst till de ut­släpp som dri­ver kli­mat­förän­dringarna, enligt rapporten. I dag lever fyra mil­jarder män­niskor i om­rå­den där det råder vat­ten­brist, och den siffran beräk­nas öka till fem mil­jarder till år 2050.

"Företag och individer måste ta större ansvar"

– Det är i grunden regeringars ansvar att se till att deras invånare har tillgång till rent vatten. Men företag och individer måste också ta större ansvar för sitt vattenavtryck, och bli mer medvetna om hur deras agerande påverkar människor som i dag lever utan tillgång till rent vatten, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen generalsekreterare för WaterAid Sverige i ett pressmeddelande.

I rapporten uppmanar WaterAid att ”länder och regeringar prioriterar den mänskliga rättigheten till rent vatten, och säkerställer att det finns effektiva lagar, regleringar och kontrollsystem för hållbar vattenanvändning.”

De uppmanar också att ”Konsumenter tänker på vad de köper och varifrån det kommer. Det kan vara svårt för konsumenter att räkna ut vattenanvändandet för enskilda produkter, men tips kan vara att; äta mindre kött (vegansk kost uppskattas ha 19 procent lägre påverkan på vattentillgång), inte kasta mat (en tredjedel av all mat som produceras globalt kastas), och tänka mer på hur mycket vi köper.”

Så mycket vatten krävs

Så här mycket vatten går det åt för att producera olika livsmedel:

Ett kilo nötkött: 16 000 liter

Ett kilo ost: 5 000 liter

Ett kilo ris: 2 700 liter

En hamburgare: 2 400 liter

Ett kilo avokado: 2 000 liter

En kopp kaffe: 140 liter

Ett glas vin: 120 liter

Ett kilo avokado: 2 000 liter vatten

Källa: Världsnaturfonden

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV