Radar

Rika länders konsumtion driver på vattenbristen

I dag lever fyra mil­jarder män­niskor i om­rå­den där det råder vat­ten­brist, en siffra som beräk­nas öka till fem mil­jarder till år 2050.

I dag lever 844 miljoner män­niskor fort­farande utan rent vat­ten, och den siffran riskerar att öka i framti­den. In­för Världs­vat­tenda­gen den 22 mars upp­ma­nar or­gan­i­sa­tio­nen Wa­t­erAid till mer håll­bar pro­duk­tion och min­skat vat­te­navtryck.

I Sverige an­vän­der vi unge­fär 140 liter vat­ten om da­gen per per­son, men om vi räknar in det vatten som går åt till pro­duk­tion av mat, kläder och varor, så stiger siffran till unge­fär 3 900 liter. En stor del av det vat­tnet im­porteras från län­der där stora de­lar av be­folknin­gen lever utan till­gång till rent vat­ten, enligt rap­porten ”Beneath the Surface” som organisationen Wa­t­erAid släp­per inför Världs­vat­tenda­gen.

Rapporten bel­yser hur pro­duk­tion och kon­sum­tion påverkar män­niskors till­gång till rent vat­ten. Eftersom klimatförändringarna leder till län­gre tor­rpe­ri­oder, värre översvämningar, mer oberäkneligt väder och sti­gande havs­nivåer, innebär det även stora vattenförändringar.

Värst drab­bade är män­niskor i världens fat­ti­gaste samhällen, samma män­niskor som har bidragit minst till de ut­släpp som dri­ver kli­mat­förän­dringarna, enligt rapporten. I dag lever fyra mil­jarder män­niskor i om­rå­den där det råder vat­ten­brist, och den siffran beräk­nas öka till fem mil­jarder till år 2050.

"Företag och individer måste ta större ansvar"

– Det är i grunden regeringars ansvar att se till att deras invånare har tillgång till rent vatten. Men företag och individer måste också ta större ansvar för sitt vattenavtryck, och bli mer medvetna om hur deras agerande påverkar människor som i dag lever utan tillgång till rent vatten, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen generalsekreterare för WaterAid Sverige i ett pressmeddelande.

I rapporten uppmanar WaterAid att ”länder och regeringar prioriterar den mänskliga rättigheten till rent vatten, och säkerställer att det finns effektiva lagar, regleringar och kontrollsystem för hållbar vattenanvändning.”

De uppmanar också att ”Konsumenter tänker på vad de köper och varifrån det kommer. Det kan vara svårt för konsumenter att räkna ut vattenanvändandet för enskilda produkter, men tips kan vara att; äta mindre kött (vegansk kost uppskattas ha 19 procent lägre påverkan på vattentillgång), inte kasta mat (en tredjedel av all mat som produceras globalt kastas), och tänka mer på hur mycket vi köper.”

Så mycket vatten krävs

Så här mycket vatten går det åt för att producera olika livsmedel:

Ett kilo nötkött: 16 000 liter

Ett kilo ost: 5 000 liter

Ett kilo ris: 2 700 liter

En hamburgare: 2 400 liter

Ett kilo avokado: 2 000 liter

En kopp kaffe: 140 liter

Ett glas vin: 120 liter

Ett kilo avokado: 2 000 liter vatten

Källa: Världsnaturfonden

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.