Radar

C: Sänk skattetrycket för folk på landsbygden

Centerpartiets partiledare Annie Lööf talar under partiets stämma på CCC i Karlstad.

Centerpartiet vill förbättra möjligheterna att flytta till landsbygden genom att skriva av studieskulder för människor som flyttar till en landsbygdskommun. Skattetrycket föreslås sänkas genom höjt grundavdrag.
– Vi har återigen visat att vi är partiet med en politik för hela landet, avslutade Centerledaren Annie Lööf stämman i Karlstad.

Sista dagen handlade om landsbygdspolitik. Alla politiska beslut ska ”landsbygdssäkras” och statliga jobb ska omlokaliseras till landsbygden snarare än regionala tillväxtcentra.

En skatteväxling inom transportsektorn föreslås för att göra det möjligt för människor att leva och verka i hela landet. Reseavdraget ska reformeras och baseras i högre grad på avstånd.

Som vanligt på centerstämmor kommer jaktfrågor upp. Särskilt den ökande vildsvinsstammen oroar. Här vill partiet se ökad jakt, mer professionaliserad och lokalt förankrad viltförvaltning. En särskild viltmyndighet föreslås. Utfodringen av vildsvin ifrågasätts. Samtidigt vill Centern att distributionen och försäljning av vildsvinsskött förenklas genom förenklade regelverk kring trikintester.

Fem politiska program

Under fyra dagar har ombuden mejslat ut uppdateringar av partiets politik på fem områden: ekonomi, vård, utbildning, klimat och miljö samt landsbygd. Några större bakslag åkte inte partiledningen på, med ett undantag. Beslutet att partiet ska verka för att förbjuda icke medicinsk omskärelse av pojkar gick på tvärs mot vad partiledningen ville och ledde också till de reaktioner som partistyrelsen försökte varna ombuden för.

På det ekonomiska området prioriterades omställning och kompetensutveckling med förslag på fler vuxenutbildnings- och vidareutbildningsinsatser. Ett särskilt Yrkeshögskolelyft föreslås och större drivkrafter för företag att satsa på personalens kompetensutveckling. Gränsen för studiestöd ska höjas från 47 till 60 år.

Generella turordningsregler

På det arbetsrättsliga området fortsätter Centern sin liberalisering med förslag att turordningsreglerna generellt ska vara lika för alla och baserade på kompetens, inte anställningstid. För nyanlända föreslås ett intensivår för snabbare introduktion i samhället.

På vårdområdet föreslås ett fritt sjukhusval, som innebär att patienter ska ha rätt att fritt välja även slutenvård i hela landet. En ny primärvårdsreform ska genomföras med målet att 90 procent av befolkningen ska ha fast vårdkontakt. Här ville partistyrelsen ha läkarkontakt, men fick nöja sig med vårdkontakt.

På skolområdet framhålls kunskapsfokus, flit och ansvarstagande och respektfulla elever. Lärarens roll och auktoritet ska stärkas och straff för hot och våld mot dessa skärpas. Ett nederlag för partistyrelsen blev dock att Centern ska vara mot ordningsomdömen.

Nytt på klimatområdet är att sjöfarten och flyget i Sverige ska vara helt fossilfritt 2040. Fossila bränslen i transportsektorn ska fasas ut till 2030 och Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i användning av dessa.

Centerförslag

Yrkeshögskolelyft

Höjd gräns för studiestöd från 47 till 60.

Klimatneutralitet i Sverige och EU 2040.

Skärp EU:s utsläppshandelssystem genom att skärpa taket för hur många utsläppsrätter som delas ut varje år.

Ny teknik och affärsmodeller i elsystemet. Timmätning införs för samtliga kunder senast 2025.

Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i användning av dessa.

Fossila bränslen i transportsektorn fasas ut till 2030.

Sjöfart och flygtrafik ska vara fossilfri 2040.

Omvänd fossilskatt. Den som tar bort fossila ämnen ska få betalt för det.

Vattenavgift på offentligt vatten införs för att bekosta nödvändiga investeringar och klimatanpassning i VA-infrastruktur.

Avgift på matavfall som slängs från större näringsverksamheter.

Fossilanvändningen i lantbruket ska minska kraftigt och det fossila bränslet ersättas med förnybart.

Ökat kunskapsfokus i läroplanen.

Stärkt lärarroll.

Samordnad granskning av läromedel.

Skolor med brister ska kunna läggas ned eller tas över direkt.

Skolpengen ses över i syfte att säkra lika villkor för alla huvudmän.

En regionalisering av ansvaret för gymnasieutbildningen ska utredas.

Centern tar ställning mot ordningsomdömen.

Fritt sjukhusval som innebär att patienter ska ha rätt att välja slutenvård i hela landet.

Primärvårdsreform med målet att 90 procent av befolkningen ska ha en fast vårdkontakt inom fem år.

Nationella riktlinjer för en mer jämlik förlossningsvård i hela landet.

Inrätta mindre, barnmorskeledda förlossningskliniker.

En samlad barn- och ungdomshälsa med ansvar för barn upp till 18 år.

En äldrelag som ersätter hälso- och sjukvårdslagen. Hemvårdsgrupper som möjliggör för fler äldre att bo och vårdas hemma.

Ett tredje juridiskt kön ska utredas.

Studieskulder för människor som flyttar till en landsbygdskommun ska skrivas av.

Skattetrycket sänks genom höjt grundavdrag och att fastighetsavgiften slopas för den som tar över en tom byggnad för permanentboende.

Landsbygdsavdrag för landsbygdsbor som tar ansvar för vägföreningar.

Ökad jakt på vildsvin, skarv och säl.

Källa: Centerpartiet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV