Radar

MP öppnar för snävare straffrabatt

Inrikesminister Mikael Damberg (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) håller i dag en ny runda samtal om åtgärder mot gängkriminalitet.

Miljöpartiet öppnar för att straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år kan snävas åt. Förslaget finns på bordet på dagens möte om gängkriminaliteten.

Alla partier utom Sverigedemokraterna träffades i dag för tredje gången för samtal om gängkriminaliteten.

Under mötet på justitiedepartementet presenterade regeringen en lista på ett 30-tal förslag. Förhoppningen är att partierna ska bli överens om att gå vidare med förslagen.

Moderaternas företrädare Johan Forssell var dock irriterad när han kom till mötet. Orsaken var att andra partier och media tycks ha fått veta mer om förslagen än M.

M ställer krav

M:s krav är att få igenom nästan alla de tio förslag partiet presenterat inför samtalen. Bland dem finns visitationszoner, förbud för kriminella att vistas i sina gamla områden efter avtjänat straff, sänkt gräns för obligatorisk häktning och att pröva anonyma vittnen.

– Vår röda linje går väldigt nära de tio punkterna, som det i flera fall redan finns en majoritet för i Sveriges riksdag, säger Forssell.

Enligt uppgift till TT så var M:s första reaktion efter att ha fått se regeringens lista på mötet att inte ens hälften av förslagen är med.

Ett kontroversiellt förslag som är uppe är slopad straffrabatt för unga över 18 år. Socialdemokraternas regeringspartner MP har fram till nu sagt nej.

Nu öppnar MP för en ändring av straffrabatten.

Orsaken är att förslaget snävats åt jämfört med tidigare. Det handlar nu inte om att slopa straffrabatten helt.

Slopad straffrabatt?

– Vi vill inte ta bort principen, men finns det justeringar som man vill göra så ska vi diskutera det, säger Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson för partiet.

Diskussionerna handlar nu om att slopa rabatten bara för grov kriminalitet. MP vill också att den ska vara kvar när en ung person döms för brott för första gången.

– Straffar man unga som inte är redan etablerade kriminella så kan det leda till att man sugs in i kriminalitet, säger Ling.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill avskaffa straffrabatten helt.

– Det blir en svår avgränsning om man ska avskaffa ungdomsrabatten i vissa delar, säger KD:s rättspolitiske talesperson Andreas Carlson.

”Ställs på prov”

Enligt Carlson krävs det mycket jämfört med vad regeringen presenterade i förra veckan för att en överenskommelse ska vara aktuell.

Centerpartiets Johan Hedin hade informerats om ”en hel del” av förslagen på regeringens lista inför mötet. Han var ganska optimistisk till att kunna komma överens om en lista på åtgärder som C kan stödja.

– Det här är en dag då svenskt politiskt ledarskap ställs på prov, sade han på väg in på mötet.

Regeringens lista på ett 30-tal förslag mot gängen omfattar straffskärpningar, nya verktyg för rättsväsendet och brottsförebyggande insatser. Den sistnämnda typen av förslag är lättast att komma överens om.

Brett stöd

Vid förra veckans möte lade Johansson och Damberg fram regeringens ”ingångsvärden” i förhandlingarna. Det var en lista på 18 punkter.

På den listan stod bland annat att tillsätta utredningar om skärpta straff för narkotikaöverlåtelse, för att rekrytera unga till kriminalitet och för brott kopplade till gänguppgörelser.

Där stod också att ett system med kronvittnen bör utredas, att skyddet för vittnen ska ses över och att minimistraffen för övergrepp i rättssak ska höjas kraftigt.

Flera av de förslagen finns det redan brett stöd för i riksdagen, som har uppmanat regeringen att lägga fram dem.

”Steg i rätt riktning”

Liberalernas Johan Pehrson kommenterade regeringens nya, förlängda lista när han kom till fredagens möte.
– Det jag hittills hört och sett är steg i rätt riktning, säger han.

TT: Vad tycker du om förslag om straffskärpningar och nya verktyg för polisen?

– Där tycker jag att det mesta är på bordet, säger Pehrson.

Enligt honom är även ett slopande av den så kallade mängdrabatten på straff när någon döms för flerfaldig brottslighet uppe till diskussion. Liksom tvåtredjedelsfrigivningen.

– Det är lite krångliga skrivningar man har där. Men jag hoppas att det kommer med, för det tror jag är helt avgörande. Det är en dealbreaker annars, säger Pehrson.

Kostar pengar

Från regeringens sida har det framförts att sådana förslag kommer att kosta pengar i form av fler fängelseplatser.

– Det är tyvärr så att man räknar på att det får kostnadseffekter. Jag tycker att det är cyniskt och sorgligt, säger Pehrson.

Även ett slopande av straffrabatten för unga skulle innebära ökade kostnader för kriminalvården.

Förslag i debatten

Slopad straffrabatt för 18-21 år som begår grova brott

Skärpta straff för de som förmår/rekryterar unga att begå brott

Höj minimistraffet för övergrepp i rättssak kraftigt

Utred höjning av straff för mened/skyddande av brottsling

Skärpta straff för den som överlåter narkotika till andra

Skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser

Avskaffa två tredjedelsfrigivning

Inför påföljden ungdomsövervakning

Fördubbla straffen för kriminella som begått gängrelaterad brottslighet.

Fler vapenbrott ska bedömas som grova

Höjt maxstraff för synnerligen grova vapenbrott och sprängämnesbrott

Strängare straff för smuggling av vapen och explosiva varor

Öka tullens befogenheter så att försändelser med vapen/explosiva varor kan stoppas

Straffrabatt för misstänkta som medverkar i utredning om egna brott.

Utred anonyma vittnen

Lättare att göra husrannsakan i IT-miljö

Automatisk kameraövervakning av fordon i gränsnära områden

Inför visitationszoner

Inför vistelseförbud

Sänk gränsen för obligatorisk häktning

Särskild lönesatsning på polisen

Renodla polisens arbetsuppgifter

Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommunerna

Satsa långsiktigt på socialtjänst och skolor i utsatta områden

Inför ett nationellt avhopparprogram

Koppla villkorlig frigivning till deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Avlasta polisen genom fler ordningsvakter

Källa: Partierna, Riksåklagaren, Polisen

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.